searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

§ 48.

Bøde kan udenfor de Tilfælde, hvor (K. U. §§ 23, 1. St.. 48, Sirfl. §§ 30, 1.

den er foreskrevet som Hovedstraf, ved St., 59.)

strafbare Handlinger, der skyldes Vindesyge,

idømmes som Tillæg til Frihedsstraf.

Hvor ikke andre Regler for Bødens

Beregning er foreskrevne, bliver ved Fastsættelse

af Bodens Størrelse, der ikke maa

være mindre end den skyldiges antagne

regelmæssige Indtægt for 1 Dag, jfr. dog

§§ 78 og 79, og ikke maa overstige den

antagne Indtægt for 90 Dage, at tage Hensyn

til alle Forhold, der har Indflydelse

paa hans økonomiske Ydeevne. Hvis den

skyldige helt eller væsentlig underholdes

af andre, træder i Dagsindtægtens Sted det

Beløb, hvortil hans daglige Forbrug skønnes

at maatte ansættes. Indtræder der

inden Bødens Betaling en væsentlig Forringelse

i den bødefældtes Formueforhold,

kan Retten efter hans Paastand ved Kendelse

nedsætte Bøden i tilsvarende Forhold.

Bøder, der paalægges i Henhold til

denne Lov, tilfalder Statskassen.

§ 49.

Retten kan indrømme en Frist af ind- (]{ u. § 23, 2., 3., 5. St.)

til 3 Maaneder til Bødens Betaling eller

tilstede, at den betales i nærmere bestemte

Afdrag inden for en Frist af 1 Aar.

De fastsatte Frister kan, naar dertil findes

gyldig Grund, forlænges af Politiet,

der ogsaa ellers kan tilstede Bødens afdragsvise

Betaling.

Betales Bøden ikke, bliver den eller

den ikke betalte Del af samme at inddrive,

naar Politiet skønner, at Inddrivelse

er mulig og ikke vil gøre føleligt Skaar i

den bødefældtes Livsvilkaar.

Bøde kan kun kræves betalt i den bødefældtes

Dødsbo eller inddrives hos nogen

anden end den bødefældte, hvor saadant

er særlig hjemlet.

§ 50.

Opnaas Betaling af en idømt eller i (K. U. § 24 1.—3. St.. Strfl. § 30, 2.-3.

Retten vedtagen Bøde ikke paa nogen af St.)

de i § 49 angivne Maader, træder i Bø-

More magazines by this user
Similar magazines