searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

§9.

Med Bøde eller simpelt Fængsel i indtil

3 Maaneder straffes den, som

1) forsætlig hindrer nogen, hvem offentlig

Myndighed tilkommer, i at foretage en

retmæssig Tjenestehandling ved at formene

ham Adgang til Steder, hvortil

han i Tjenestens Medfør kan fordre

Adgang, eller til Oplysningsmidler, som

det er Pligt at stille til hans Raadighed,

eller som gør Forsøg herpaa, eller

2) undlader at yde nogen, hvem offentlig

Myndighed tilkommer, en Bistand, som

det ved Lov eller i Medfør af Lov er

paalagt at yde, eller hvorved Ulykke

eller Forbrydelse, der udsætter andres

Liv, Helbred eller Velfærd for Fare,

skal afvendes, skønt saadan Bistand

kunde ydes uden Fare eller Opofrelse

af større Betydning.

§ 10.

Den, som udenfor de i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser 14de

Kapitel omhandlede Tilfælde for eller til

en offentlig Myndighed afgiver bevidst

urigtig Forklaring om Forhold, angaaende

hvilke han er pligtig at afgive, eller vedkommende

Myndighed er pligtig at modtage

Forklaring, straffes med Bøde eller

simpelt Fængsel i indtil 3 Maaneder. Under

særdeles formildende Omstændigheder kan

Straf bortfalde.

Under skærpende Omstændigheder samt

i Gentagelsestilfælde kan Straffen stige til

simpelt Fængsel i 6 Maaneder eller Arbejdsfængsel

i 3 Maaneder.

Dersom den skyldige af fri Vilje tilbagekalder

sin urigtige Forklaring, forinden

nogen ved denne er bleven bestemt

til en Handling eller Undladelse af retlig

Betydning, bortfalder Straffen.

Bestemmelsen i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 153, 1ste Stykke

finder tilsvarende Anvendelse.

§ ii.

Med Bøde straffes, for saa vidt ikke

anderledes i den særlige Lovgivning er

bestemt, den, som

(K. U. § 134, 1. St. (tildels); Strfl. §98,

2. St.; L. 21. Juni 1867 § 7, jfr. § 5;

L. Nr. 92, 19. April 1907 § 16, sidste

Pkt.; L. Nr, 104, 10. Maj 1912 § 3b;

L. Nr. 63. 1. April 1914 § 2, jfr. Adg.

Nr. 129, 20. Juni 1914.)

(K. U. § 150, 1. St.; Lov om Kjøbenhavns

Politi 11. Februar 1863 § 13; Lov om

Politiet udenfor Kjøbenhavn 4. Februar

1871 § 11; Lov Nr. 55, 13. April

1894 § 10. 1. St.; Postlov Nr. 57, 5.

April 1888 § 11, jfr. § 23.)

(K. U. § 195, 1. St ; Strfl. §§ 155, 179,

224, 226 (tildels); Frd 28. Februar 1845

§ 16; L 11. Februar 1863 § 13; L.

Nr. 7, 4. Februar 1871 §11; L. Nr. 47,

1. April 1887 §48; L. Nr. 23, 1. Marts

1889 § 16; L Nr. 39, 30. Marts 1889

§ 10; L. Nr. 57, 1. April 1892 §§ 1,

13, 14, 17, 37, 38, jfr. 63; L. Nr.'69,

13. April 1894 § 12 ; L. Nr. 4, 7. Januar

1898 § 14; L. Nr. 96, 23. Maj 1902

§ 4; L. Nr. 85, 15. Maj 1903 §§7, 16,

28 m. fl. Love af s. 1).; L. Nr. 72, 29.

Marts 1904 §§ 23, 43, jfr. 57; L. Nr.

136, 27. Maj' 1908 § 26 o. fl.; L. Nr.

110, 18. April 1910 § 16; L. Nr. 102,

13. Maj 1911 § 1; L. Nr. 112, 13. Maj

1911 § 7; GrL 1915 § 45 m. fl.)

More magazines by this user
Similar magazines