searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

(K. Ü. § 197; Fr, 30. Maj 1828 §§ S» og

10, jfr. L. 13. April 185J § 10 og L.

4. Marts 1857 (S. 117) § 2;L. 10. Maj

3854 § 60, jfr. §§ 61 og 62; L. 21 Juni

1867 § 7, jfr. § 2; L. Nr. 2, 2. Jan.

1871 § 6, jfr. § 7: L. Nr. 155, 30. Novbr.

1874 §§ 1—3; L. Nr. 52, 15. Maj 1875

§ 22, jfr. §§ 19, 1. St. og 21; L. Nr. 23,

1. Marts 1889 §23; L. Nr. 57. 1. April

1892 § 64, jfr/§§ 38 og 44; L. Nr. 4,

7. Jan. 1898 § 21,' jfr. § 14: L. Nr. 136,

27. Maj 1908 §40; L. Nr. 119, 8. Juni

1912 §§ 19, 2.' St., 21, 34: L. Nr. 155,

8. Juni 1912, § 16, jfr. §§ 2 og 9:

L. Nr. 105, 29. April 1913 § 11, jfr.

§ 3; L. Nr. 143, 29. April 1913 § 3,

jfr. § 42, 2. Pkt.; L. Nr. 63, 1. April

1914 § 2. jfr. Aclg. Nr. 129, 20. Juni

1914;' L. Nr. 65, 1. April 1914 § 57,

jfr. § 23. Instr. Nr. 85, 31. Marts 1915

§§ 10—13, 16 og 17, jfr. § 25, m. ti.)

(Politilovene 11. Febr. 1863 §13. 4. Febr.

1871 § 11, Nr. 55, 13. April 1894 § 10,

2. og 3. St.; L. Nr. 52, 15. Maj 1875

§ 22, jfr. § 20.)

(L. 21. Juni 1867 § 7, jfr. § 3: L. Nr. 52,

15. Maj 1875 § 22, jfr.' § 19. 2. St.:

L. Nr. 53, 1. April 1891 § 6, jfr. § 3.

og Bekg. fra Købh.'s Magistrat 7. Juli

1891 § 3; L. Nr. 63, 1. April 1914

§ 2, jfr, Adg. Nr. 129. 20. Juni 1914)

(K. t!. § 146, Nr. 1 (tildels): Strfl. § 105.)

(K. IT. § 147. 3. St.)

1) undlader til [offentlig Myndighed at

foretage Anmeldelse eller at afgive Forklaring

eller anden Meddelelse, som det

ved Lov eller i Medfør af Lov er paalagt

at afgive,

2) nægter for offentlig Myndighed at opgive

Navn, Stilling eller Bopæl, naar Oplysning

derom lovligt atkræves ham, eller

3) krænker, en li am ved Lo\ eller i Medfør

af Lov paalagt Pligt til Førelse af

Fortegnelse over Logerende, Tilrejsende,

Udvandrere, Personer, der anbringes i

Tjeneste, Pleje og lignende, eller over

Panter, opkøbte brugte Sager eller efterlyste

Koster.

Den, som gør vitterlig urigtige Opgivelser

til nogen, der fører de under Nr. 3

nævnte Fortegnelser, straffes efter § 10.

§ 12-

Med Bøde eller simpelt Fængsel i

indtil 3 Maaneder straffes den, som Lforsætlig

borttager eller beskadiger nogen

ved offentlig Foranstaltning opslaaet Bekendtgørelse.

§

Den, som uberettiget sætter sig i Forbindelse

med nogen fængslet eller tvangsanbragt

Person, straffes med Bøde.

(K. ü. § 152, 1. St.; Strfl. § 104.) Deltagere i et Opløb, der vidende om,

at Paabud om at skilles ad er forkyndt

More magazines by this user
Similar magazines