searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

paa foreskreven Maade, ikke efterkommer

dette, strafes med Bøde eller simpelt

Fængsel i indtil 3 Maaneder.

8 15.

Med Bøde straffes den. der offentliggør

noget, som det ved Lo\ eller i Medfør af

Lov er forbudt at offentliggøre.

§ 16-

Med Bøde straffes den, som

1) krænker Freden paa Folkekirkens Helligdage

eller paa andre Dage, paa hvilke

Arbejdsfred er paabudt, eller

2) overtræder Bestemmelser, som ved Lov

eller i Medfør af Lov er givne om

Lukketid eller om Indskrænkninger i

Arbejdstiden, samt Forbud mod eller

Bestemmelser om Indskrænkning i visse

Personers Anvendelse i visse Virksomheder.

Paa samme Maade straffes Forældre

og Foresatte, naar Anvendelse at

Børn i Strid med saadanne Bestemmelser

sker med deres Vidende og Vilje.

Med Bødo eller simpelt Fængsel i indtil

3 Maaneder straffes den, som overtræder

de ved Lov eller i Medfør af Lov i>ivne

Forskrifter om Ligsyn, Begravelse, Ligbrænding

eller anden Behandling af Lig

eller døde Fostre.

Ȥ 18 -

Den, bom overtræder de ved Lov eller

i Medfør af Lov givne Forskrifter om Tilvirkning,

Erhvervelse, Forhandling, Transport

eller Opbevaring af Sprængstoffer,

straffes med Bøde eller simpelt Fængsel i

indtil 3 Maaneder. Sker Overtrædelsen

forsætligt, kan Straffen under skærpende

Omstændigheder, navnlig i Gentagelsestilfælde,

stige til simpelt Fængsel i 6 Maaneder.

Varer, som i Strid med de nævnte

Forskrifter forsøges indførte her i Landet,

inddrages.

Med Bøde straffes, for saa vidt ikke (nyj

fcßdet er foreskrevet, den, «om overtræder

(ny. Straffelov stillæg 1911 S 6; L. Nr.

85. 15. Maj 1903 § 29, L. Nr. 110.

18. April 1910 § 32;' L. Nr. 144, 8. Juni

1912 § 46.)

(n\, jfr. K. l\ $ 162: L.. Nr. 134. 22.

April 1904 § 12, jfr. L. Nr. 143, 29.

April 1913 §§ 2«. 27 og 42, cfr. 49)

(L. Nr. 39, 30. Marts 1889 § 19, jfr. §§ 7 og

«s. L. Nr. 163, 19. Juni 1908 § 5, jfr.

L. Nr. 82, 30. April 1909; Adg. Nr.

73. 1. April 1910 § 5; L. Nr. 104, 10.

Maj 19J2 §§ 29-31. jfr. § 34, 4. St.;

L. Nr. K>5, 8. Juni 1912 §§ 16, 17 og

21. 3. St.: L. Nr. 143, 29. April 1913

SS 42. 1. St.. l.Pkt.. 43 og 48, 2.St.)

(n\. Fr. 7. Novbr. 16h2 S 10. jfr. Grl.

W J S 90: L. Nr. 2, ± Jan. 1871

S§ 1,4. U. jfr. § 7, L. Nr. 46, 4. Maj

1K7;> og L. Nr. 36. 29. Marts 1878

§§ 1, 4, 6 og 7: L. Nr. 58, 1. April

1892 § 6, jfr. Regulativ Nr. 176, 4.

Okt. 1892; L. Nr. 138, 19. Maj 1915

§ 29, 4. og 5. St., jfr. § 36.) ,

(ny. L. Nr. 74, 7. April 1899 § 11; L

Nr. 68, 1. April 1912 § 11.)

More magazines by this user
Similar magazines