searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Beslaglæggelse eller lignende Forholdsregler,

straffes han med Bøde.

§24.

Den, som gør sig skyldig i ulo vlig Udskænkning

af, Handel med eller Fordeling

af stærke'Drikke, straffes med Bøde. Under

skærpende Omstændigheder, navnlig

naar den ulovlige Virksomhed drives som

Næringsvej, samt i Gentagelsestilfælde kan

Straffen stige til simpelt Fængsel i 6

Maaneder.

§ 25.

Med Bøde straffes den, som i Udskænkningsforretning

skænker eller lader

skænke stærke Drikke til kendeligt berusede

Personer eller til Personer under

16 Aar eller under den højere Aldersgrænse,

der fastsættes ved Lov eller i

Medfør af Lov. Paa samme Maade straffes

den, som i Handel med stærke Drikke

eller i en Brugsforening, der uddeler

stærke Drikke, udleverer saadanne til kendeligt

berusede Personer eller til Personer

under 16 Aar, hvis det maa formodes, at

disse begærer dem udleveret til eget Forbrug,

samt den, der overtræder et i Henhold

til Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 59, 2det Stykke givet Paalæg.

§ 26.

Den, som overtræder de ved Lov eller

i Medfør af Lov givne Bestemmelser om

Udvandreres Befordring eller om Medvirken

dertil, straffes med Bøde.

8 27.

Den, som udspreder Genstande, som

ved Form og Udstyr frembyder saa væsentlig

ydre Lighed med Penge eller med

et til almindeligt Omløb bestemt Værdi-»

paprr eller med Stempelmærker^ Frimærker

og lignende Frigørelsesmidler, at Forveksling

let kan finde Sted, straffes med Bøde.

§ 28.

Den, som uden at fordølge Tingens

Beskaffenhed falholder Levnedsmidler, der

ham bevidst er eftergjorte eller forfalskede.

(K. U. § 337; L. Nr. 104. 10. Maj 1912

§ 34, 1. og 2. St.)

(K. U. § 338; L. Nr. 104, 10. Maj 1912

§ 32.'jfr. § 34.)

(ny. L. I.Maj 1868 § 10, jfr. L. Nr. 52,

25. Marts 1872 § 4 og L. Nr. 81, 30.

Marts 1895 § 16.)

(K. U. § 348, 2. St., jfr. § 355, 2. St.

og § 363 Nr. 3; L. Nr. 154, 30. Novbr.

1874; L. Nr. 152, 9. Decbr. 1889.)

(K. U. § 365, jfr. § 367; L. Nr. 108,

18. April 1910 § 6.)

More magazines by this user
Similar magazines