searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

2) efter Evne at hjælpe nogen, der er i (K. U. § 249 Nr. 1; StrM. § 199, 1. Pkt.;

øjensynlig Livsfare, eller Sølov 1. April 1892 § 294; L. Nr. 103,

10. April 1895 § 22, 2. St., jfr. § 3,

1. St.)

3) at træffe de i Lovgivningen foreskrevne (K. U. g 249 Nr. 2 og 3; Stril. § 199,

elier iøvrigt af Omstændighederne 2. Pkt.; L. Nr. 103, 10. April 1895

krævede Foranstaltninger til at redde § 22. 2. St., jfr. § 3, 2. St.; Instr.

nogen tilsyneladende livløs eller til Nr. 85, 31. Marts 1915 § 25, jfr. §8.)

Omsorg for skibbrudne eller andre af

lignende Ulykke ramte Personer.

Har Forsømmelsen haft nogens Død

til Følge, kan Straffen stige til simpelt

Fængsel i 6 Maaneder.

Med den i Iste Stykke angivne Straf (K. U. § 373, 2. St.)

anses den, som overlader Barn under 16

Aar. sindssyg, aandssvag eller stærkt beruset

Perlon Vaaben eller Sprængstof

under saadanne Omstændigheder, at derved

voldes nærliggende Fare for Menneskeliv.

§ 32.

Undlader nogen, der er vidende om, (K. U. § 254, 1. St.)

at en til hans Husstand hørende Kvinde

er frugtsommelig, at yde hende den til

hendes Nedkomst fornødne Hjælp, straffes

han med Bøde eller simpelt Fængsel i

indtil 3 Maaneder, hvis Kvinden derved

kommer i nødlidende Tilstand, ved hvilken

Barnets Liv udsættes for Fare.

§•33.

Den, som krænker nogens Fred ved, (K. U. § 263,)

trods forud af Politiet given Advarsel, at

trænge ind paa ham, forfølge ham med

skriftlige Henvendelser eller paa anden

lignende Maade, straffes med Bøde eller

simpelt Fængsel i indtil 3 Maaneder.

§ 34 -

Med Bøde straffes den Part i en bor- (K. U. § 265, jfr. § 274, 2. St.; L. om

gerlig Retssag eller dennes Rettergangs- Rettens Pleje §§ 324, 325, 327 og

fuldmægtig, der forsætlig uden rimelig 328.)

Grund har anlagt Retssag mod nogen

eller indbragt Sagen for højere Ret eller

har sat Modparten i den Nødvendighed at

anlægge Sag eller at indbringe Sagen for

højere Ret, eller som bruger opdigtede

Udsættelsesgrunde eller andre Udflugter

for at forhale Sagen eller skille Modparten

More magazines by this user
Similar magazines