searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

(K. ü. § 314 Nr. 3 (tildels;, jfr. § 315;

Strfl. *§ 116.)

(ny, jfr. K. U. § 314 Nr. 4.)

(K. U. § 294, 2. St.)

(ny.)

(ny, jfr. K. U. §321. Patentl. Nr. 69,

13. April 1894 § 25, 1. St. 2. Pkt.;

* L. Nr. 107, 1. April 1905 § 26; L.

Nr. 131, 13. Maj 1911 § 2; L. Nr. 72,

1. April 1912 §§ 17, 18, 19 og 32.)

to

ved hans Ret eller ikke giver behørigt

Møde ved den befalede Forligsmægling.

Straffen kan uden særlig Paastand

idømmes af den Eet, for hvilken Sagen

er indbragt. Ligeledes kan, naar Sagen

indbringes for overordnet Ret, en idømt

Straf af denne uden Paastand ophæves.

§ 35.

Den, som egenmægtigt og forsætligt

sætter sig i Besiddelse af en i en andens

Varetægt værende Ting eller gør Forsøg

derpaa, straffes med Bøde eller simpelt

Fængsel i indtil 3 Maaneder.

Er Handlingen foretaget for derved

at gøre en virkelig eller formentlig Ret

gældende, er Straften Bøde og kan under

formildende Omstændigheder bortfalde.

§ 36 -

Den, som forsætligt i ferske Vande

eller paa Søterritoriet i Strid med privates

eller det offentliges Ret foretager Inddæmning

eller anbringer faste Indretninger,

straffes med Bøde eller simpelt

Fængsel i indtil 3 Maaneder.

§ 37 -

Med Bøde eller simpelt Fængsel i indtil

3 Maaneder straffes den, som uden Erlæggelse

af den fastsatte Betaling tilsniger

sig Adgang til Forestilling, Udstilling eller

Forsamling eller til Befordring med offentligt

Samfærdselsmiddel eller til Benyttelse

af anden almentilgængelig Indretning eller

gør Forsøg derpaa.

S 38.

Med Bøde eller simpelt Fængsel i indtil

3 Maaneder straffes den, som forsætligt

bortfjerner sig uden at betale Logis, Næringsmidler,

Befordring eller anden Ydelse,

ved hvilken det har været en kendelig

Forudsætning, at Betaling erlægges straks

eller dog forinden Bortfjernelsen.

§ 39.

Med Bøde straffes den, som forsætligt

elier af grov Uagtsomhed

1) gør Indgreb i de ved et dansk Patent

hjemlede Rettigheder,

More magazines by this user
Similar magazines