searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

2) krænker en her i Landet beskyttet '

Eneret til Benyttelse af Mønstre,

3) gør Indgreb i den Eneret til Offentliggørelse

og Udnyttelse, som hjemles ved

en her i Landet beskyttet Forfattereller

Kunstnerret eller

4) krænker en her i Landet beskyttet

Eneret til fotografiske Arbejder.

Ved forsætlig Krænkelse af de under

Nr. 1—3 nævnte Rettigheder kan Straffen

i Gentagelsestilfælde stige til simpelt

Fængsel i 6 Maaneder.

§40.

De i §§ 33, 34, 35, 37 og 38 omhandlede

Forseelser paatales kun efter den

forurettedes Begæring. Det samme gælder

Forseelser af den i § 36 omhandlede

Art, for saa vidt ingen offentlig Ret derved

krænkes. De i § 39 omhandlede Forseelser

er privat Paatale undergivne.

11

More magazines by this user
Similar magazines