searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

om Forbrydelser § 48 hjemlede Ordning ogsaa i de tvske og det schweiziske tid-

regelmæssig være lige saa naturlig ved kast om end i væsentlig forskelligt Om-

Forseelser som ved Forbrydelser; mender fang. Tysk V. E. aabner Adgang til unformentlig

ved disse ofte lidet betyde-1 der særdeles formildende Omstændigheder

lige Lovovertrædelser være Trang til un- j at anvende Irettesættelse i Stedet for an-

der formildende Omstændigheder at kunne • den Straf ved alle Lovovertrædelser

og

gaa ned under det i § 48 hjemlede Mini- uden Hensyn til den skyldiges Alder, jfr.

mum, 1 Dagsindtægt. selv om de i Lov i § 83 sammenholdt med § 37. Tysk G.

om Forbrydelser §§ 78 og 79 angivne Be- E. optager den samme Regel (§ 88, jfr.

tingeiser ikke foreligger. Det foreslaas , 67), men giver endvidere ved Forseelser

derfor at sætte Minimum til * '._> Dagsind- > (Uebertretungen) Adgang til i al Almindetægt.

lighed at anvende Irettesættelse i Stedet

Der vil formentlig, navnlig indenfor for Bøde paa Personer mellem 14 og 18

Særlovgivningen, ved visse Forseelser, hvor Aar (§ 350). Det schweiziske V. E. ende-

Bødestraf hyppigt paa Grund af Gernings- j lig tilsteder alene Anvendelse af Irettemandens

Forhold vil være lidet anvende- sættelse overfor (Børn og) unge Lovoverlig,

føles Trang til at anvende simpelt i trædere mellem 14 og 18 Aar, overfor hvilke

Fængsel i kortere Tid end det i Lov om en egentlig Opdragelsesforsorg ikke anses

Forbrydelser § 45 angivne normale Mini- indiceret. Norsk Straffelov kender slet

mum, 21 Dage. Da § 45 imidlertid med ikke Irettesættelse som Straf: og paa samme

Hensyn til Straffens Varighed tager et al- Standpunkt staar Iv. U. — Overfor Voksne

mindeligt Forbehold gennem Ordene „hvor synes nu ogsaa Indførelse af denne Straf

ikke andet er særlig bestemt'', og da korudenfor de væsentlig disciplinære Forhold,

tere Straf end 21 Dage dog kun bør an- hvor den allerede er hjemlet, overvejende

vendes som Nødhjælp i særlige Tilfælde og betænkelig. Paa den lidet ærekære vil

Henhold til særlig Hjemmel, er der ikke Irettesættelsen næppe have nogen Virkning,

Grund til herom at optage nogen almin- og for den ærekære vil den ofte føles som

delig Bestemmelse i Lov om Forseelser. en Krænkelse, der er langt haardere end

I vor gældende borgerlige Straffelov- f. Eks. en Bødedom. En Irettesættelse,

givning anvendes Irettesættelse ikke som der af en ung Dommer tildeles en ældre

almindelig Straf, hvorimod enkelte Love agtværdig Mand eller Kvinde — f. Eks.

om særlige Forhold, navnlig Embedsfor- for en uagtsom Forseelse — vil endog let

hold og andre Underordne lsesforhold, virke parodisk eller anstødeligt. Disse

hjemler dens Anvendelse som Straf. Den Grunde har derimod næppe samme Vægt,

Advarsel, hvormed Dommeren i visse Til- naar Talen er om unge Lovovertrædere,

fælde kan afgøre offentlige Politisager, er Og hvor Forholdet hverken egner sig til

ikke nogen Straf og kan navnlig ikke til alvorligere Straf eller kræver Anordning af

deles, naar den indklagede Tr n protesterer I Værgeraadsforsorg, * vil en Irettesættelse

imod denne Afgørelsesmaade. Endmindre efter Omstændighederne ikke blot være et

kan naturligvis de Advarsler, som Politiet naturligt og overfor disse Personer pasi

visse Tilfælde kan tildele, anses som sende Udtryk for Samfundets Misbilligelse

Straf. — I den nyere kriminalpolitiske Dis- j af det skete, men ofte endog frembyde

kussion har det oftere været foreslaaet at uæsentlige Fordele fremfor f. Eks. Bødeoptage

Irettesættelse blandt de alminde- straf. Hører en saadan ung Person til en

lige Straffe, saaledes at den ved mindre velstillet Familie, vil han som Kegel ikke

Forseelser under formildende Omstændig-1 endnu, eller dog kun i ringe Grad, være

heder skulde kunne anvendes i Stedet for, selverhvervende; og Bøden vil da blive be*

Bøde eller lettere Fængselsstraffe. Og! talt ikke af ham, men af andre. For den

ligesom enkelte Lovgivninger kender denne '' unge, der hører til en mindre gunstig stil-

Straf, saaledes hjemles dens Anvendelse ' let Samfundsklasse, vil Betaling af selv en

More magazines by this user
Similar magazines