searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

meget beskeden Bøde — i alt Fald uden

andres Hjælp — ofte være en saa vanskelig

Sag, at udsigten til, at den subsidiære

(korte) Frihedsstraf maa fuldbyrdes, bliver

særlig nærliggende. Irettesættelsen rammer

derimod uundgaaeligt den skyldige

selv. Og ligesom der i denne Alder endnu

forholdsvis jævnligt kan forudsættes nogen

Modtagelighed for Paavirkning gennem

denne, naar den tildeles under alvorlige

og solene Former, saaledes vil dens Foretagelse

overfor Personer, der endnu ikke

er helt ude over Opdragelsestiden, vanskelig

kunne virke stødende. Det foreslaas

derfor i nærvær. Forsi. § 6, at der, naar

Straffen for Personer under 18 Aar ikke

vilde overstige Bøde, i Bødens Sted kan

tildeles dem en Irettesættelse, der gives

mundtlig af Dommeren i Eetten. Da der

er Tale om Indførelsen af noget nyt, er

det af Forsigtighedshensyn foreslaaet at

begrænse denne Regels Omraade til Forseelser,

skønt adskilligt kunde tale for at

gennemføre den samme Regel ved Forbrydelser,

naar Straffen dog in concreto ikke

vilde overstige Bøde.

2det Kapitel.

De enkelte Forseelser.

17

melser er de fleste, nemlig §§ 7, 8, 9 (tildels),

10, 11 Nr. 1 (tildels), 12, 13, 14, 20,

22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 2. St., 31, 32,

33, 34, 35 (tildels) og 37, delvis i noget

ændret Form overførte fra K U.

De øvrige inddrager under den almindelige

Lovordning Emner, der efter

K. U. ligesom hidtil var forbeholdte Særlovgivningen,

jfr. herom nærmere det følgende.

Men ogsaa om adskillige af de fra

K. U. overførte Bestemmelser gælder det,

at de efter nærværende Forslag faar Anvendelse

paa en Række Forhold, der hidtil

har været Grenstand for særlig Ordning,

idet, som det vil fremgaa af Tillægslov

A., et ret betydeligt Antal Særbestemmelser,

der efter K. U. tænktes opretholdte,

foreslaas ophævede, idet det findes

ganske ubetænkeligt at indordne de

paagældende Forhold under den almindei

lige Regel.

1 Med Hensyn til Systematiken bemær-

! kes, at det er fundet unødvendigt og lidet

hensigtsmæssigt at inddele Forseelserne i

forskellige Kapitler. løvrigt er med Hensyn

til Følgeordenen saa vidt muligt de

samme Synspunkter lagt til Grund, som

har været bestemmende ved Kapitelind-

1 delingen og de enkelte Bestemmelsers Placering

indenfor denne i Forslag til Lov

om almindelige borgerlige Forbrydelser.

Om de enkelte Paragrafer bemærkes

følgende:

I de indledende Bemærkninger er alle-

§~ 7 samler under en fælles Bestemmelse

Reglerne i K. U. § 141, 1. St. og

rede fremhævet, hvilke Hensyn der har § 144 №\ 2. Om den første Del af Be-

været afgørende for, om et strafbart Forstemmelsen kan ganske henvises til det i

hold foreslaas inddraget under denne Lovs . , Motiverne 4il K. Ü. S. 161 ad § 141 be-

almindelige Ordning eller henskydes til' mærkede, kun at der ikke synes Grund til

Særlovgivningen. Af det der bemærkede Iat

opretholde den særlige mildere Straffe-

fremgaar ogsaa, at Valget mellem den ene jbestemmelse

i Retsplejel. § 131 (tidligere

eller anden Fremgangsmaade ofte afhæn-1 § 118) om Indgreb i Sagførernes Eneret.

ger af et meget tvivlsomt Skøn, og at af En dertil sigtende Ændring vil derfor

Opportunitetsh ensyn kun saadanne Til- blive foreslaaet i Tiilægslov B. At det

fælde er medtagne her, hvor der formenes i K. U. §§ 141 og 144 optagne Maksimum

ikke at kunne rejses nogen alvorligere for Bøden er strøget, er i Overensstem-

Betænkelighed ved at forlade den hidtil melse med den i nærværende Forslag gen-

gældende Ordning, at Straffen fastsættes i nemførte Ordning af Bødestraffen. Ud

de enkelte Særlove.

over Ordene i K. U. §§ 141 og 144 gaar

Af de i dette Kapitel optagne Bestem- § 7, for saa vidt den rammer den, som

More magazines by this user
Similar magazines