searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

19

ekes Liv, Helbred eller Velfærd skal være j

udsat for Fare, tilsigter kun at understrege,

hvad der formentlig ogsaa er K. U.s

Mening.

§ 10 svarer nærmest til K. U. § 195,

1. St. I Bemærkningerne til L. om alm.

borgerlige Forbrydelser S. 146 er anført,

hvorfor kun visse særlig graverende Tilfælde,

nemlig hvor de paagældende Forklaringer

afgives under Eds Tilbud eller

paa Tro og Love o. 1., er henført under

den strengere Straffebestemmelse i nævnte i

Lovs § 154. Der kan maaske endog rejses j

Tvivl om, hvorvidt det overhovedet er j

nødvendigt og rigtigt at straffe alle de i!

K. U. § 195, 1. St. omhandlede falske For- !

Følgen deraf er, at kun en begrænset

Del af Særlovgivningens Straffebestemmelser

paa dette Omraade foreslaas opretholdte

i Tillægslov A., medens ellers § 10

finder Anvendelse. — I § 10, 3. St. gives

en til Bestemmelserne i Udk. til L. om

alm. borg. Forbrydelser §§ 152, 2. St. og

154, 2. St. svarende Regel om Straffens

Bortfald ved frivillig, rettidig Tilbagekaldelse.

Derom kan henvises til Bemærkningerne

til nævnte Lov S. 145—146. Ved

Siden deraf gives der i § 10, 1. St. i Slutningen

en almindelig Adgang til at lade

Straffen bortfalde under særdeles formildende

Omstændigheder. Herved tænkes

ikke blot paa Tilfælde, der svarer til de i

klaringer. 1 den gældende Ret rammes K. U. § 194, 3. St. og Udk. til L. om

disse kun ganske undtagelsesvis af Straffe- alm. borg. Forbrydelser § 153, 2. St. omloven

(§§ 155, 179, 224 og 226) og da i handlede, men ogsaa til andre Tilfælde,

Reglen tildels ud fra andre Synspunkter, navnlig af ikke pligtig Forklaring, hvor

der ogsaa i nærvær. Forsi, har ført til Forseelsen er af ringe Betydning og iøv-

særlige Straffebestemmelser (L. om alm. rigt undskyldelig. — Endelig synes Be-

borg. Forbrydelser §§ 154 Litr. b. 161, stemmelsen i § 10, 4. St., der gør Grund-

2. St., 192). Og af Særlovgivningens hersætningen i L. om alm. borg. Forbrydelser

henhørende Regler har mange ingen Straffe- § 153, 1. St. anvendelig ogsaa paa de herbestemmelser,

jfr. f. Eks. Patentl. Nr. 69, omhandlede Forklaringer, saa selvfølgelig,

13. April 1894 §§ 11 og 12, cfr. § 25. L. at den ikke trænger til nærmere Begrun-

Nr. 4, 7. Januar 1898 § 16, cfr. § 21 m. fl. delse, jfr. herved østerrigsk Regeringsforsl.

Det synes dog, at man med K. U. maa § 459, 2. St.

erkende, at det med Rette kan fordres, at § 11 rammer en Række Forseelser,

den, der overfor offentlig Myndighed af- der er beslægtede med de i § 10 omgiver

Forklaring, som han er pligtig at handlede. Men i Modsætning til § 10, der

afgive eller Myndigheden pligtig at mod- forudsætter forsætlig urigtig Forklaring,

tage, skal tale Sandhed, saaledes at be- handler § 11 om undladelse af at afgive

vidst urigtig Forklaring straffes. For saa pligtige Meddelelser eller af at tilvejebringe

vidt følger da nærvær. Forsi. K. U.; og visse Oplysningsmidler, som det overfor

der kan angaaende den store Kreds af det offentlige er Pligt at fremskaffe. Kun

Tilfælde, paa hvilke § 10 finder Anven- § 11, 2. St. rammer et med de i § 10

delse, i det hele henvises til det i Moti- omhandlede analogt Forhold, jfr. nærverne

til K. U.- S. 192—194 bemærkede. mere nedf.

Derimod er det i § 195 sidste St. tagne

Forbehold om, at Særlovgivningens Straffebestemmelser

gaar forud for dette almindelige

Straffebud, ikke optaget. Disse

Særbestemmelsers ofte ret vilkaarlige Strafferammer

(snevre Grænser for Bødestraffen),

synes der efter det i nærvær. Forsi, fulgte

Princip ikke Grund til at opretholde, undtagen

hvor særlige Hensyn gør sig gældende,

saaledes navnlig ved de fiskale Love.

Bestemmelsen indledes med det almindelige

Forbehold: ,.for saa vidt ikke

anderledes i den særlige Lovgivning er

bestemt". Den egentlige Grund til dette

Forbehold er ikke den, at Særlove, der

opretholdes — eller senere gives — kan

indeholde afvigende Bestemmelser om

Straffen. For saa vidt vilde etf saadant

Forbehold lige saa lidt være nødvendigt

som i § 10. Thi at særlig opretholdte af-

More magazines by this user
Similar magazines