searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

er forbudt at offentliggøre, jfr. Straffelovstillæg

1911 § 6, 1. St. sidste Pkt.; L. Nr.

85, 15. Maj 1903 § 29; L. Nr. 110, 18.

April 1910 § 32; L. Nr. 144, 8. Juni 1912

§ 46. Det synes da naturligt at sammen-

fatte disse Tilfælde under en fælles Regel,

hvorved de særlige Straffebestemmelser

paa dette Omraade bliver overflødige. Bestemmelsen

i § 15 vil bl. a. ramme Meddelelser

i Strid med Forbudet i Forsi, til

L. om alm. borg. Forbrydelser § 59, 1. St. i. f.

§ 16 er ogsaa for saa vidt ny, som

der ikke i K. U. findes nogen tilsvarende

Bestemmelse. K. U. § 162 indeholder blot en

rent formel Henvisning til Særlovgivningen.

Men iøvrigt giver § 16 ligesom § 15 en

fælles Straffebestemmelse for en Række

Forhold, der hidtil har henhørt under

Særlovgivningen, men som paa Grund af

Tilfældenes nære indbyrdes Slægtskab formentlig

egner sig til en fælles Ordning.

Der kan navnlig ikke være Tvivl om, at

det ledende Hensyn ogsaa ved Bestemmelserne

om Fred paa Folkekirkens Helligdage

i Nutiden langt mindre er en

Hensyntagen til den religiøse Følelse end

et social-hygiejnisk Hensyn af lignende

Art som det, der har ført til Bestemmelserne

om bestemte Lukketider og andre

Indskrænkninger i den tilladte Arbejdstid.

§ 16 Nr. I tænkes at træde i Stedet

for Reglen i L. Nr. 134, 22. April 1904

§3 2, hvormed nu maa sammenholdes L.

Nr. 143, 29. April 1913 §§ 26, 27 og 42,

jfr. § 49, der delvis ændrer L. 1904 § 12,

2. St. Kun g 12, 3. og 4. St. er der formentlig

Grund til at opretholde. Der

sker derved en indgribende Ændring i de

Principer for Straffens Beregning for

Arbejdsgivernes Vedkommende, som har

faaet udtryk i L. 1904 § 12, 2. St., og

som med nogen Variation genfindes i forskellige

af de Love, der vil blive omtalt

nedenfor i Bemærkningerne til Nr. 2, idet

det foreslaas at forlade den nu gældende

Ordning, hvorefter Arbejdsgiveren betaler

en fast Bøde — efter L. 1904 5 Kr., i

Gentagelsestilfælde indtil 10 Kr.; efter L.

1913 fra 10—200 Kr. — for hver ulovlig

sysseisat Arbejder. Denne Ordning, der

22

med de nu gældende Afsoningsregler kan

føre til ganske urimelige Afsoningsstraffe,

er i sig selv lidet rationel. Der er navnlig

intet nødvendigt eller blot regelmæssigt

Sammenhæng mellem Antallet af beskæftigede

Arbejdere og den paagældendes

• økonomiske Ydeevne. Og det skønnes ikke,

at der efter den Frihed i Ansættelsen af

Bødens Størrelse, som Forsi, til L. om

alm. borg. Forbrydelser § 48 hjemler, er

nogen Trang til en saa afvigende Ordning

netop for disse Tilfælde. Herfor taler

ogsaa, at nyere Love og Udkast, der giver

; Regler om dette Forhold, intet kender til

! en tilsvarende Ordning, jfr. bl. a. N. Strfl.

j§ 348; tysk G. E. § 359 Nr. 5

j Om de i § 16 Nr. 2 omhandlede Tili

fælde findes i den gældende Ret Bestemj

meiser i en hel Række særlige Love, jfr.

I L. Nr. 39, 30. Marts 1889 § 19, efr. §§ 7

og 8; L. Nr. 163, 19. Juni' 1908 § 5, cfr.

L. Nr. 82, 30. April 1909; Adg. Nr. 73,

, 1. April 1910 § 5; L. Nr. 104, 10. Maj

, 1912 §§ 29, 30 og 31, cfr. § 34, 4. St.; L.

!Nr. 155, 8. Juni 1912 §§ 16, 17 og 21,

I 3. St.; L. Nr. 143, 29. * April 1913 § 42,

! 1. Pkt., 43 og 48, 2. St. Det forudsættes,

| at disse derved bortfalder, idet der angaaende

de til L. 22. April 1904, § 12,

2. St. svarende Bestemmelser henvises til

det ovenfor ad Nr. 1 bemærkede, og der

iøvrigt ikke ses at være nogen Betænkelighed

ved at anvende nærværende Paragrafs

almindelige Strafferamme — Bøde.

Kun den meget strengere Bestemmelse i

L. Nr. 81, 30. Marts 1906 § 15, der hviler

paa ganske andre Betragtninger end Reglen

i nærværende Forslags § 16, foreslaas det

at opretholde, jfr. derom nærmere Tillægslov

C.

§ 17 gher i Lighed med N. Strfl.

g 341 en fælles Straffebestemmelse for

Overtrædelser af de Forskrifter, navnlig

af præventiv Art, der er givne angaaende

Ligsyn, Begravelse, Ligbrænding o. 1., og

som fastslaar, hvor, hvorledes og inden

hvilken Tid Begravelse o. 1. skal ske eller

ikke maa finde Sted, samt hvad der forinden

skal være iagttaget. De Straffebestemmelser

derom, som nu findes i en

More magazines by this user
Similar magazines