searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

det særlig er foreskrevet, sker efter Reglerne

om simpelt Fængsel.

Er Bøde idømt i Forbindelse med Frihedsstraf

(§ 48, 1ste Stykke), bliver Afsoningsstraffeu

at fastsætte til samme

Strafart som Hovedstraffen, iøvrigt under

Iagttagelse af de i § 50 givne Kegler.

23

§ 52.

Naar en Person efter tidligere to Gange (ny)

at have udstaaet Straf af Arbejdsfængsel

for Tiggeri eller Løsgængeri (§§ 180—182)

eller efter tidligere at være dømt efter

denne Paragraf inden 1 (2) Aar efter den

sidste endelige Løsladelse paany findes

skyldig i saadant Forhold eller i en af de

i Kapitlerne 25 og 26 omhandlede Forbrydelser,

der ikke skønnes at ville medføre

højere Straf end Arbejdsfængsel i G Manneder,

og Forbrydelsen, uden at den skyldige

kan anses som vanemæssig eller erhvervsmæssig

Ejendomsforbryder (§ 5-1).

maa betragtes som et Udslag af lians Hang

1il Lediggang og uordnet Levevis, kan Retten

dømme ham til Indsættelse i et under

Statens Styre staaende Arbejdshus, hvilken

Indsættelse da træder i Stedet for Straf.

Til Indsættelse i Arbejdshus kan end-

's idere dømmes Personer, som enten tidligere

to Gange ifølge Bom har været anbragte

i Helbredelsesanstalt for Drankere,

eller hvis Hang til Drukkenskab efter indhentet

Lægeerklæring maa anses som uhelbredelig,

naar de i § 59 angivne Betingelser

foreligger, samt Kvinder, der efter at

være straffede efter § 228 i Strid med et

dem ved Dommen givet Tilhold søger Erhverv

ved Utugt.

§ 53.

I Arbejdshus kan den indsatte holdes i (ny)

indtil 3 Aar. Skønner Arbejdshusets Styrelse,

at de Grunde, der foranledigede Indsættelsen,

endnu i det væsentlige er til

Stede ved Udløbet af den ovennævnte Frist

af 3 Aar, kan den 6 Uger før dennes Ud-

№ førelægge Spørgsmaalet om Fristens

More magazines by this user
Similar magazines