searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

aanden at værne dem gennem Straffe- j Bestemmelserne i K. U. §§ 174 og 175,

bestemmelser, og nogen Trang til en saa- ligesom den formentlig gør Fyldest ogsaa

dan vides iøvrigt ikke at være sporet. for de specielle i K. U. § 170, 1. St. sidste

I K. Ü. var ingen til § 21 svarende j Led og § 187, 2. St. omhandlede Tilfælde,

Bestemmelse optaget, idet Bestemmel-1 skønt dette medfører nogen Indskrænkning

sen i L. Nr. 81, 30. Marts 1906 § 3, j i de sidstnævnte Bestemmelsers Omraade,

3. St. foresloges opretholdt uforandret. I i idet de ikke kræver, at Uagtsomheden

Forhold til denne betyder § 21 en væ- i skal være grov eller oftere gentagen. I

sentlig Begrænsning, idet Strafbarheden I den gældende Ret findes herhenhørende

betinges af, at Reklamering for eller Fal- j Bestemmelser dels i Strti, §§ 142 og 143,

bydelse af antikonceptionelle Midler sker jfr. § 132, 2. St., dels i forskellige Sær-

saaledes, at derved Blufærdigheden krænlove, jfr. navnlig Adg. 29. Juli 1814, f.

kes eller offentlig Forargelse gives. En Købstæderne § 8, f. Landet § 40, L. Nr.

saa vidtgaaende Bestemmelse som L. 30. 67, 9. April 1891 §§ 21, 3. St. og 42, 3.

Marts 1906 § 3, 3. St. anses vistnok gen-

St., L. Nr. 136, 27. Maj 1908 § 39 og L.

nemgaaende fra lægevidenskabelig Side ! Nr. 108, 13. Maj 1911 § 54. 1. St. De

som meget uheldig, idet den danner en de to førstnævnte Love givne Særbestemvæsentlig

Hindring for Benyttelsen af disse meiser er der formentlig ingen Grund til

Midler ogsaa i saadanne Tilfælde, hvor i at opretholde; og selv om Bestemmelserne

det af hygiejniske Grunde maa anses ska-1 i de to sidstnævnte Love delvis opretholdes,

deligt at lægge Hindringer i Vejen for en er i alt Fald den ved dem hjemlede rent

saadan Benyttelse. Ikke blot er adskillige administrative Straffemyndighed overfor

af disse Genstande virksomme Midler til Embedsmænd (Skifteforvaltere) o. 1. en

Modarbejdelse af Kønssygdommes Udbre- Irregularitet, som der synes at være al

delse, men ogsaa i anden Retning, navnlig Anledning til at fjerne. — Redaktionelt

i Ægteskabet, er Benyttelse af antikon- j slutter Bestemmelsens 2. Led sig nærmere

ceptionelle Midler i stort Omfang indiceret, til Strfl. § 143.

af hygiejniske Hensyn, særlig Hensynet til, § 23 sammenfatter i en enkelt Beat

fornyet Svangerskab kan faa højst al- \ stemmelse Reglerne i K. U. §§ 179 og 183.

vorlige Følger for Kvindens Sundhedntil- ' Ligesom disse har den kun den formelle

stand, ligesom de samme Genstande, der Uret for Øje, men rammer baade forsæter

tjenlige til dette Formaal, i stort Om- | lige og uagtsomme Overtrædelser. Som

fang benyttes udelukkende i Renlighedens ! Betegnelse for de mulige Gerningsmænd

og Hygiejnens Tjeneste. Der bør derfor er benyttet de samme Udtryk som i Forsi,

formentlig ikke paalægges Handelen med til L. om alm. borg. Forbrydelser §§ 141

disse Genstande andre Baand end Hen-, og 142.

synet til ikke at krænke Blufærdigheden i Om §§ 24 og 25, der svarer til K. U.

eller at give offentlig Forargelse kræver. §§ 337 og 338, bør foreslaas optagne, kan

Naar denne Fordring fastholdes, synes og- maaske omtvistes, da forholdsvis nye Regsaa

de Betænkeligheder mod den tidligere j ler angaaende disse Forhold findes i L.

ganske ukontrollerede Handel med disse om Beværtning etc. Nr. 104, 10. Maj 1912,

Genstande, der under Behandlingen af L. Ligesom Straffelovskommissionen dog har

30. Marts 1906 kom til Orde i Landstin- j ment at burde fastholde Optagelsen, jfr.

get 1 ), i alt væsentligt at tabe deres Be-1 Bemærkninger til Tillægslov A. S. 50,

tydning. j saaledes maa det vistnok erkendes, at

§ 22 sammenfatter i en enkelt Regel | overvejende Grunde taler derfor. Dels

i) Rigsdagstid. 1905—06. " Forhandl, i Landstinget Sp. 494. I det af Regeringen forelagte

Forslag fandtes ingen til § 3, 3 St. svarende Bestemmelse. Den skyldes Landstingsudvalgets Forslag.

More magazines by this user
Similar magazines