searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

§ 353, 2. St. anførte, gør det betænkeligt

at optage en saa almindelig og vidtgaaende

Kegel, der vil ramme en Kække Tilfælde

af omtvistelig eller i alt Fald meget ringe

Strafværdighed, ja adskillige Tilfælde, hvor

det vilde være ganske stridende mod al

26

artikler 23. Juni 1683 § 7, og om Fastsættelse

af Enheder i Tal, Maal eller Vægt,

hvis Benyttelse ved Salg og Falbydelse af

Varer i Detailsalget kan paabydes, samt

om visse Angivelser, hvis Anbringelse paa

Varen eller dens Indpakning kan fore-

sund Sans at anvende Straf 1 ). Hvor der i skrives, L. Nr. 137, 8. Juni 1912 § 14.

er følt Trang til Straf for saadanne Hånd- j Disse Bestemmelser vil herefter blive overlinger,

findes formentlig fornøden Straffe- flødige.

hjemmel i Særlovgivningen, jfr. bl. a. i § 29, 2. St. svarer i alt væsentligt til

Tyendel. 10. Maj 1854 §62; Sølov 1. April

J892 § 287; L. Nr. 4, 7. Januar

§21; L. Nr. 64, 26. Marts 1898 § 11, 3.

K. U. § 363 Nr. 1. Som Bestemmelser af

denne Art i den gældende Ret kan nævnes

L. Nr. 64, 26. Marts 1898 § 11, 3. St., jfr.

St.; L. Nr. 74, 7. Aprii 1899 § 2; L. Nr. l§ 4; L. Nr. 149, 18. Ma] 1906 § 9, jfr.

81, 30. Marts 1906 §§ 6—8; L. Nr. 83, 4. 11, 2. St. 3. Pkt. og L. Nr. 125, 29.

April 1906 §§ 2 og 3; L. Nr. 143, 29. April 1913 § 32, 1. St. 2. Pkt., hvilke Be-

April 1913 § 42, jfr. § 37, 1. St. Disse stemmelser, for saa vidt dette Forhold an -

Bestemmelser i Særlovgivningen foreslaas | gaar, forudsættes at bortfalde De tildels

opretholdte, for saa vidt de ikke rammes ' strengere Bestemmelser af tilsvarende Art

af andre Bestemmelser i nærvær. Forsl., i L. Nr. 129, 12. April 1911 § 27, 3. St.

jfr. saaledes m. H. t. L. 7. April 1899 § 2, j og L. Nr. 137, 8. Juni 1912 §§ 1 og 2 vil

nærvær. Forsl. § 18. det derimod blive foreslaaet at opretholde,

§ 28 sammenfatter Bestemmelserne i | jfr. Tillægslov A. — K. Ü. § 362, 2. St.

K. U. §§ 365 og 367. Den første svarer, • foreslaas det ikke at optage. 1 de ubebortset

fra en mindre væsentlig Ændring tinget almindelige Tilfælde, hvor de der

i Straffen, ganske til Keglen i L. Nr. 108,, nævnte Handlinger foretages „for at skuffe

18. April 1910 § 6, idet det formentlig j i Retsforhold", vil Forholdet rammes af

skyldes en ren Inkurie, at K. U. § 365 ' L. om alm. borg. Forbrydelser § 160, jfr.

siger: „eller paa den eventuelt udstedte § 158 Nr. 2. Og hvor Betingelserne der-

Faktura", hvor L. 1910 §6 har „samt paa I for ikke foreligger, vil Straffebestemmeletc".

Da der ikke foreslaas optaget nogen serne i de paagældende Særlove, jfr. f.

til K. U. §364 svarende Bestemmelse, jfr. j Eks. L. Nr. 129, 12. April 1911 § 28 og

Bemærkninger til L. om alm. borg. For-1 L. Nr. 137. 8. Juni 1912 §§ 1 og 2, der

brydelser S. 158, er det naturligt at optage i foreslaas opretholdte. eller i nærvær. Forsl.

den til K. U. § 367 svarende Bestemmelse j § 29, 2. St. formentlig gøre Fyldest. —

i denne Paragraf, der iøvrigt ikke giver i Heller ikke Reglen i K. U. § 363 Nr. 2

Anledning til Bemærkninger. • foreslaas optaget, jfr. herved det ovenfor

§ 29, 1. St. er for saa vidt ny, som j i Bemærkningerne til § 27 om K. U. §348

K. U. ikke har nogen saadan Bestemmelse. | bemærkede.

Derimod findes tilsvarende ^Regler for en- § 30 er ny, idet K. U. § 397 kun indekelte

Forhold i Særlovgivningen, jfr. m. holder en Henvisning til Særlovgivningen.

H. t. den fastsatte Vægt for Grovbrød, | Dennes mange spredte og indbyrdes uover-

Pl. 16. April 1841 § 2, ofr. Bagerlavs- ensstemmende Straffebestemmelser, jfr. L.

!) Et oplysende Eksempel herpaa leverer selve Motiverne til K. U. S. 299, hvor blandt de

Lovbestemmelser, hvis Overtrædelse skal rammes af § H54, nævnes L. Nr. 105, 15. Maj 1903 § 21,

der foreskriver, hvad der skal — og omvendt ikke maa — staa i et Jernbanefragtbrev. Den naturlige

Følge af, at Fragtbrevet ikke fyldestgør Lovens Fordringer, er. som ogsaa i Lovens § 21 hjemlet, at

det afvises. At straffe saadanne Forhold vilde være fuldkommen urimeligt.

More magazines by this user
Similar magazines