searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

27

om Sandflugten 29. Marts 1867 §§ 10, 16, at det ikke ud strække r Afværgelsespligten

17, L. Nr. 34, 11. Marts 1892 § 5, L. Nr. saa vidt som § 199, men fritager for An-

61, 7. April 1899 § 2 og L. Nr. 55, 27. svar ikke blot, hvor Pligtens Opfyldelse

Marts 1903 §4, synes det imidlertid rime- vilde medføre Fare for Liv eller Helbred,

ligt at sammenfatte i en enkelt fælles Re- men ogsaa, hvor den vilde kræve andre

gel, idet de forekommende Forskelligheder betydelige Ofre. Heller ikke ses der at

næppe kunne opfattes som Udtryk for en være noget at indvende mod den i K. U.

bevidst Plan, men mere har Tilfældighedens foreslaaede Ændring af Straffen. Derimod

Præg. De nævnte Bestemmelser forud- i synes det betænkeligt, saaledes som K. U.

sættes derfor at bortfalde. Derimod be- ' gør, jfr. dettes § 39, at udvide Strafbar-

røres Straffebestemmelsen i L. Nr. 96, 18. 'heden

til at omfatte ogsaa den blot uagt-

April 1910 § 3, der rammer Retskræn- | somme Undladelse. Det maa herved er-

keiser af en helt anden Art, ikke af § 30 indres, at en Undladelse, der f. Eks. skyldes

og foreslaas derfor opretholdt. Endvidere blot Ugidelighed, er forsætlig, naar den

foreslaas Straffebestemmelserne for de i paagældende blot var sig den foreliggende

L. 29. Marts 1867 §§ 18 og 19, jfr. § 21 Fare etc. bevidst. Men at straffe ogsaa den,

omhandlede Bagatelforseelser opretholdte, der. om end paa Grund af Uagtsomhed,

og ligeledes Bestemmelsen i § 2 om den ikke har indset dette, vilde ikke blot føre

der hjemlede Disciplinærstraf.

langt ud over den gældende Ret, men for-

§ 31 giver i 1. St. (Nr. 1—3) Straffementlig ogsaa i sig selv betænkelig vidt.

bestemmelser for en Række Forhold, der — For saa vidt de her foreslaaede Be-

omhandles i K. U. g§ 249 og 372. Det er stemmelser gennemføres, vil saavel Stran-

i og for sig systematisk rigtigt, at den til dingsl. § 22, 2. St. som Instr. 31. Marts

Reglen under Nr. 1 svarende Bestemmelse 1915 § 25, der iøvrigt opretholdes, paa

i K. U. § 372 er anbragt i Tilslutning til Grund af det i dem tagne Forbehold, vige

de almenfarlige Forbrydelser. Naar imid- for nærvær. Forsi. § 31, hvorimod den

lertid Reglen saaledes som her foreslaaet over- strengere Regel i Sølov § 294, der ogsaa

føres til L. om Forseelser, turde det være na- opretholdes, paa sit Omraade vil fortrænge

turligt at behandle den sammen med andre Bestemmelsen i nærvær. Forsi. § 31.

for (enkelte) Menneskers Liv farlige Und- Bestemmelsen i § 31, 3. St. svarer i

ladelser, saa meget mere som Straffen for det væsentlige til K, U. § 373, 2. St. Fra

disse Forseelser — ogsaa efter K. U. — er denne afviger den derved, at paa den ene

den samme. Paa denne Maade er For- Side i Opregningen af de Personer, overholdet

ogsaa behandlet i N. Strfl. § 387. for hvilke Forsigtighed skal udvises, med-

I den gældende Ret findes ingen til Reglen tages stærkt berusede Personer, medens

under Nr. 1 svarende Bestemmelse; men det paa den anden Side udtrykkelig kræ-

det synes velbegrundet at opstille en saaves, at Overladelse af Vaaben etc. skal

dan Afværgelsespligt ogsaa, hvor den Fare, være sket under saadanne Omstændigheder,

der truer, ikke hidrører fra nogen paa- at nærliggende Fare for Menneskeliv dertænkt

Forbrydelse. — Bestemmelserne under ved voldes. Denne Begrænsning synes saa

Nr. 2 og 3 svarer til K. U. § 249. der meget mere nødvendig, som det næppe kan

atter har sit Forbillede i Strfl. § 199 og erkendes at være rigtigt, naar det i Mo-

de dertil sig sluttende Særbestemmelser, tiverne til K. U., S. 311 udtales, at der i

Strandingslov 10. April 1895 § 22, 2. St., selve Ordet „overlader" ligger den Be-

jfr. § 3, 1. og 2. St.; Instr. Nr. 85, 31. grænsning, at Reglen kun finder Anven-

Marts 1915 § 25, jfr. g 8, cfr. ogsaa Sølov delse, naar de paagældende Personer ikke

1. April 1892 § 294.' Det maa sikkert er behørigt Tilsyn undergivne. Den Fader,

billiges, at K. U. ikke saaledes som Strfl. der tager en 15aarig Søn med paa Jagt,

§ 199, 1. Pkt. kræVer, at den i Livsfare maa sikkert siges at have „overladt" ham

stedte skal være omkommen, og ligeledes, den medgivne Bøsse, selv om han fører det

More magazines by this user
Similar magazines