searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

29

at nøjes med det ganske vist noget ufuld-' fastholder Fordringen om Berigelseshensigt

stændige Værn, som Bestemmelserne i L. I ved Tyveri, jfr. tysk G. E. § 297 og øster-

Nr. 131, 13. Maj 1911 § 1, 2. St. og L. | rigsk Regeringsforsl. § 335, kar man derfor

Nr. 72, 1. April 1912 § 27, 2. St. giver, j fundet det nødvendigt at give særlige

§ 34 stemmer i Realiteten ganske med ( Straffebestemmelser for egenmægtig Tileg-

K. U. § 265, jfr. § 274, 2. St. samt L. om | nelse af fremmede Ting. jfr. N. Strfl. §§

Rettens Pleje §§ 224, 325, 327 og 328, kun 392 og 395, tysk. G. E. § 300, østerrigsk

med den Ændring, at de der opstillede | Regeringsforsl. § 345. I K. U. omfattes

Begrænsninger af Bødestraffens Størrelse | dette Tilfælde af Straffebestemmelsen i §

ikke foreslaas optagne. Dette stemmer I 314 Nr. 3. I Tilslutning til disse Bestemmed

det overhovedet i nærvær. Forsi, fulgte | meiser er Reglen i § 35 formuleret. At

Princip. i kun forsætlig Borttagelse bør straffes, vil

I Overensstemmelse med nyere Love j næppe blive betvivlet. Heller ikke synes

og Udkast har K. U. ikke optaget nogen det nødvendigt, saaledes som de ovennævnte

til Strfl. § 116 svarende almindelig Straffe- ! fremmede Bestemmelser gør, at medtage

bestemmelse mod Selvtægt. Dette maa

billiges, saa vist som det Formaal at hævde

en virkelig eller formentlig Ret ikke bør

gøre en Handling strafværdig, som ikke

Besiddelsestagelse af Ting, der ikke er

Varetægt. Her er netop selve Besiddelsestagelsen

ikke retstridig. Og mod uberettiget

Udøvelse af Raadigheden over Tingen

afset derfra vilde være det. Derimod kan j haves fornødent Værn i Bestemmelserne i

Selvtægtsøjemedet til en vis Grad tjene j Forsi, til L. om alm. borg. Forbrydelser

som Undskyldning for en iøvrigt uretmæs- | §§ 247 og 262.

sig Handling, og bør derfor efter Omstæn- Det er fundet betænkeligt at optage

dighedeme kunne medføre Nedsættelse el- en saa ubestemt og vidtrækkende Bestemler

Bortfald af den Straf, som ellers vilde melse som K. U. § 314 Nr. 4. Under den

ramme den paagældende. Men, naar her- Usikkerhed, der i dansk Ret hersker over,

efter den almindelige Straffebestemmelse hvilke Pligter Naboejendomsforholdet paafor

Selvtægt opgives, bliver det føleligt, at lægger, synes det lidet tilraadeligt i al Almindansk

Ret hidtil har manglet en Straffe- delighed at straffe „retstridig Adfærd i

bestemmelse for den blotte uretmæssige Naboejendomsforhold". I Reglen vil her

Besiddelsestagen af Ting i andenmands det civile Ansvar sikkert gøre Fyldest. Og

Varetægt. Hvor en Borttagelse af Ting iøvrigt synes det, hvis man ikke mener at

fra en andens Varetægt ikke rammes af Be- kunne nøjes med de spredte Straffebestemstemmelserne

om Tyveri og Brugstyveri, meiser i Særlovgivningen, — jfr. herom

har Strfl. § 116 hidtil været det eneste Motiver til K. U. S. 275 — at være det

Værn, men har ogsaa nogenlunde gjort rette at give de fornødne Straffebestem-

Fyldest, da Handlingen i saadanne Tilfælde meiser i Forbindelse med en almindelig

hyppigst om end ingenlunde altid vil være Ordning af Retsforholdet mellem Naboejere,

foretaget i Selvtægtsøjemed I Lovgivnin- et Omraade, hvor Mangelen af Lovordning

ger, der ikke har en almindelig Selv- i forskellige Retninger er følelig. — Men

tægtsbestemmelse og heller intet Straffe- Bestemmelsen i § 314 Nr. 4 synes alt for

bud for egenmægtig

ubestemt og omfattende, ogsaa naar den

har dette været følt som en alvorlig taler om „tilsvarende Forhold ved Kyst-

Ulempe og er navnlig Hovedgrunden til, strækninger, Søer og Vandløb". Det synes

at man saa stærkt har bekæmpet Fordrin- i ingenlunde givet, at ethvert Forhold, hvorgen

om Berigelseshensigt ved Tyveri, idet I ved man paa disse Omraader træder andres

man ikke med Urette har hævdet, at det j Ret for nær, bør være strafbart. Ogsaa

ikke gik an at lade Tilegnelse af fremmede i her vil Særlovgivningen — Vandløbs-, Jagt-,

Ting uden Berigelseshensigt være straffri. Fiskerilovgivningen m. m. — give Hjem-

I norsk Straffelov og nyere Udkast, der. mel til at straffe en Række særlig frem-

More magazines by this user
Similar magazines