searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

n

Forlængel&e for en i dette Øjemed dannet

Ret, der bestaar af en Dommer som Formand,

en Repræsentant for Paatalemyndigheden

og en Person, som deltager i Forsorgsarbejdet

for løsladte Fanger. Retten

kan efter anstillet Undersøgelse forlænge

Fristen med indtil 3 Aar, dog kun med I

Aar ad Gangen.

Løsladelse paa Prøve kan indenfor den

regelmæssige Frist af 3 Aar eller den af

den ovennævnte Ret fastsatte, forlængede

Frist finde Sted, naar Arbejdshusets Styrelse

finder det forsvarligt, dog tidligst 6

Maaneder efter Indsættelsen. Prøvetiden

er 1 Aar. lovrigt finder Bestemmelserne i

§§ 40—42 tilsvarende Anvendelse. Dømi)i

rs den paa Prøve løsladte for en under

Provetiden begaaet Lovovertrædelse, afgor

Retten, om lian paany skal indsættes

i Arbeidshus i Henhold til § 52 eller efter

udstaact Straf skal indsættes i den efter

don tidligere Dom tilbagestaaende Tid.

For de i Henhold til § 39, 4de Stykke til

xVrbejdshus overførte Fanger gælder ovenstaaende

Regler ikke. For Kvinder, der i

Medfør af § 55 er indsat i Arbejdshus, finder

de i § 55 om Indsættelsens Varighed

givne Regler Anvendelse.

De i Arbejdshus indsatte Personer er

undergivne Arbejdspligt efter Regler svarende

til de i §§ 34 og 35 givne. Friluftslrbejde

anvendes i størst muligt Omfang.

For saa vidt det ikke efter den indsattes

Alder og Tilstand maa anses ørkesløst,

lægges der ved Behandlingen Vægt paa

hans legemlige og aandelige Udvikling

samt paa hans Uddannelse til et Erhverv,

hvorved han efter Løsladelsen kan søge sit

Underhold. løvrigt skal Behandlingen

være saa lempelig, som Hensynet til Disciplinen

og Arbejdspligtens Opfyldelse

tillader. Omfanget af de Friheder og Begunstigelser,

der indrømmes, afhænger af""

den paagældendes Opførsel og Flid og finder

sit Udtryk gennem Oprykning i Klasser.

Arbejdshusets Styrelse kan tilstaa

den, der ved god Opførsel har gjort sig

fortjent dertil, en begrænset Udgangstil-

More magazines by this user
Similar magazines