searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Plakat 10. Juli 1770 angaaende

Fredningen af Østersfiskeriet under Aalborg

Stift §§ 1-4.

Forordning 13. Februar 1775

om Omløben med Varer §§ 4, 6 og 7 (jfr.

Plakat 27. November 1839 indeholdende

nærmere Bestemmelse herom).

I Fr. 13. Februar 1775 § 4 udgaar

Bestemmelserne om konfiskerede Varers

Forauktionering ved Toldvæsenet.

Forordning angaaende de kgl.

Sk o v e o g T ø r v e m o s e r 1 8. A p r i 1 1 7 8-1

§§ 15, 23. 45 og 70.

Forordning 23. April 1781 om

Jordfællesskabets Ophævelse m. ni. g 29,

for saa vidt angaar Landinspektørens Forseelser.

F u n d a t i o n o g A n o r d n i n g f o r K «bcnhavns

Universitet 7. Maj 1788.

II. Capitel § 7.

Piakai 12. Maj 1790, hvorved det

forbydes Slagterne og andre at oppuste

slagtede Lam, Kalve og Grise.

Straffen ændret til: Bøde.

Forordning 2 5. Marts 1791 angaaende

de Tilfælde, i hvilke det maa være

tilladt at nedlægge Bøndergaarde g 3.

Forordning 13. December 179 3

om Vejvæsenet i Danmark §§ 78—82, 89,

1ste Punktum, 90 og 91. jfr. Plakat 4. Juni

1845 om, at Bøde efter Frd. 13. December

1793 tilfalder Politikassen.

Forordning om Tolden 1. Februar

17 97 §§ 15. 16, 75, 5to, 88. 103,

105-109, 111,'131—136, 139, 141, 142,

147, 161, 162, 175, 179, 199, 200. 221, 227

—229, 265, 266, 269-271, 274, 301 og 393.

I § 75, 5to ændres sidste Sætning til:

„da straffes han efter Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 252".

Plan for Fattigvæsenet i København

1. Juli 1799 § 137, jfr. Bekendtgørelse

4. Februar 1867.

Forordning 27. September 1805

om Skovenes Udskiftning, Vedligeholdelse

og Fredning §§ 14, 19 og 20, jfr. Lov Nr.

153, 8. Juni 1912 (om Omsætning til det

metriske System) § 2.

Forordning 31. Januar 1806

angaaende Hjælp til Bøndergaardes Drift

More magazines by this user
Similar magazines