searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Plakat 29. Oktober 1824 for København

om Forholdsregler til Betryggelse

med Hensyn til Hunde §§ 4 og 5, jfr. Lov

19. Februar 1870 om Forhøjelse af den

ved Plakat 29. Oktober 1824 § 3 bestemte

Betaling for Hundetegn i Købstæderne m.

m. §§ 2—4 og Lov Nr. 40, 12. April 1889

§ 1, 2det Stykke.

Forordning 10. December 1828

om Foranstaltninger til at hindre rejsende

Haandværkssvendes Omflakken i Landet

§§ 13 og 14, jfr. Lov Nr. 52, 15. Maj J875

§ 23 og Lov Nr. 67. 9. April 1891 § 57.

Forordning 28. Oktober 1829

angaaende \isse Fartøjers Ahnung § 9.

Plakat 5. A u g us t 18 31 angaaende

Indgreb i det Københa\ns Universitet

forundte udelukkende Privilegium paa Almanakkens

Udgivelse.

Plakat 17. Februar 18 35 om Anmeldelse

af de i Støvringgaard indskrevne

Ekspektantinder § 2.

Forordning 9. Marts 1838 angaaende

Retsforholdet mellem Jorddrotter

og Fæstere § 5. Sidste Punktum udgaar.

Plakat 12. Oktober 1838 om Hesteskatten

i Københawi § 1.

Forordning 8. Juni 183 9 angaaende

Fremmedes Handelsberettigelse § 10.

Tredjesidste Punktum udgaar.

Plakat 27. November 1839 indeholdende

nærmere Bestemmelser om Omløben

med Varer §§ 1—4.

Forordning angaaende det offentlige

Kasse- og Regnskabsvæsen i Almindelighed

8. Juli 1840 §§ 15—18, 24, Iste og

2det Punktum, 25, 28, 35, 39 og 55.

Forordning angaaende Amtsstue-

Oppebørseler 8. Juli 1840 §§ 8, 9, 11, 22

24, 25, 49.

Forordning angaaende Cancelliets

Kasse- og Regnskabsvæsen 8. Juli 1840 § 6.

Forordning angaaencle General-

Toldkamnierets Kasse- og Regnskabsvæsen

8. Juli 18 40 § 4, næstsidste Punktum.

Forordning 16. Marts 1842 angåaende

Bykkervæsenet m. m. § 7, jfr. Lov

Nr, 8ö, 30. April 1909 § 15.

I Frd. 16. Marts-1842 § 7 ændres

Straffen til: Bøde.

Anordning 20. Marts 1844 om

More magazines by this user
Similar magazines