searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Borger- og Alniueskolevæsenet i København

§§ 30, 31, 33, 48, 51 og 52 Nr. 1—3.

I § 33 udgaar Henvisningen til Forordning

16. November 1836.

I § 48 ændres Ordene „under en saadan

Mulct, som i Overensstemmelse med

§ 52 Nr. 4 bestemmes" til: „under Ansvar

efter Lov om Forseelser i borgerlige Forhold

§ 11, Nr. 1".

Forordning om Fribefordringsvæsenet

26. Juni 1844 §§ 29 og 33.

Forordning 23. April 1845 angaaende

Opkøb af Landmandens Produkter

§ 7. Straffen ændres til: Bøde.

Reglement 7. Maj 18 4 ti f or Arrestvæsenet

i Danmark, for saa \idt angaar

Fanger, der ikke udstaar Straf.

B § 12, jfr. E § 5 affattes saaledes:

Paa Fanger, der ikke udstaar Straf,

kan foruden Irettesættelse de i Lov om

almindelige borgerlige Forbrydelser § 46

Nr, 1, 3 og 4 hjemlede Disciplinærstraffe

anvendes. Ligeledes tinder Bestemmelsen

i nævnte Lovs § 47 Anvendelse paa t>aadanne

Fanger.

Plakat ( J. Juni 18 47 angaaende

Indførsel, Fabrikation og Brug at Spillekort

§§ 6 og 7.

Lov 3. Januar 1851 om Pressens

Brug §§ 1-4, 11 og 13-16.

I §§ 1,2, 4 og 11 ændres Stratten til:

Bøde. I g 14 ændres Straffen til: Bøde

eller simpelt Fængsel i indtil 6 Maaneder.

Tyendelov for Kongeriget Danmark

10. Maj 1854 §§ 17, 18, 20, 26,

31, 36, 47,57, 61-64, 71 og 72 og Tyendelov

for Færøerne 16. Februar 1856

§§ 17, 18, 20, 26, 31, 36, 47, 57, 61-64,

69 og 70.

I begge disse Love affattes § 26 saaledes:

For Ulydighed mod Husbonden eller

den, som paa Husbondens Vegne kan befale

over Tyendet, skal dette bøde fra 2

til 20 Kroner. For Trods og Opsætsighed

samt for fornærmelige Ytringer skal Tyendet

dømmes enten til Bøde eller til simpelt

Fængsel fra 14 Dage indtil 1 Maaned.

For Modstand eller Fornærmelse i Gerning

er Straffen simpelt Fængsel i indtil 3

Maaneder, for saa vidt der ikke efter den

øvrige Lovgivning er forskyldt højere Straf.

More magazines by this user
Similar magazines