searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

T begge Loves § 31, jfr. § 36 og i §

63, Iste Stykke ændres Straffen til: Bøde

eller simpelt Fængsel fra 14 Dage indtil

1 Maaned.

Lov 21. Marts 185 5 om Ophævelse

af den kongelige Enehandel paa Færøerne

§§ 11 og 12, jfr. Lov for Færøerne Nr. 259,

16. December 1910 om Kolportagebevillinger

og Lov Nr. 368, 19. December 1911

om Sundhedspas for Handelsskibe.

Lov 4. April 18 55 om Løsning af

Sognebaandet § 3, jfr. Lov Nr, 88, 15.

Maj 1903 om Valgmenigheder § 18.

Lov 2 8. Januar 1856 (om Forandring

i Plakat af 4. Oktober 1815 §§ 11

ug 12) § 2, jfr. Plakat for København 4.

Oktober 1815 § 13.

Lov 4. Marts 1857 om Forandring

i Forordningen om Daaben af 30. Maj

1828 § 2; jfr. sidstnævnte Forordning § 5

og Lov Nr. 88, 15. Maj 1903 om Valgmenigheder

§ 18.

Lov30. No\emberl857 angaaende

Staden Københavns og dens Grunds Forsyning

med Vand fra de nye Vandværker

§§ 8 og 10.

1 § 8, 1ste Punktum ændres Stratten

til: Bøde.

I § 10, 1ste Punktum ændres Straffen

til: Bøde eller under skærpende Omstændigheder

simpelt Fængsel i indtil 2 Maaneder.

§ 10, andet Punktum affattes saaledes:

1 Gentagelsestilfælde kan Straffen stige til

simpelt Fængsel i 1 Aar eller Arbejdsfængsel

i 6 Maaneder.

Lov 30. November 1857 om Beskyttelse

af de til Københavns Vandvæsen

henhørende Værker, Anlæg og Beholdere

m. v. §§ 2, 3 og 6, jfr. Lov Nr. 60, 24.

April 1896 §§ 1 og 2 og Lov Nr. 153, 8.

Juni 1912 (om Omsætning til det metriske

System) § 6.

1 Lov 1857 §§ 2 og 3 ændres Straffen

til: Bøde.

Lov 14. December 1857 om Udøvelsen

af Færgerettigheden i København

§ 3.

Lov 29. December 1857 om Grindefangsten

paa Færøerne §§ 2 og 8 og Reg-

More magazines by this user
Similar magazines