searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

lenient af samme Dato §§ 7—10, 12, 13,

15, 28 og 32.

I Reglementets § 12 ændres Henvisningen

til: „Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 149".

Lov 29. December 18 57 om Haandværks-

og Fabriksdrift samt Handel og Beværtning

m. m. §§ 75 og 76, jfr. Lov Nr.

114, 29. April 1913.

Lov 30. Januar 1861 om Farten

paa Gudenaa mellem Silkeborg og Randers

§§ 11 og 12.

Lo\ 11. Fol) r u a r 18 63 om Omordning

af Københavns Politi §§ 8, 1ste—3die

Stykke, 9, 14, 15 og 16.

I § 9 ændres Straffen til: Bøde eller

simpelt Fængsel fra 14 Dage til 1 Maaned

1 § 16 ændres Straffen til: Bøde, simpelt

Fængsel i indtil 3 Maaneder eller

under særdeles skærpende Omstændigheder

Arbejdslængsel i 2 Maaneder.

Lov 13. Marts 1867 om Skibes

Maaling §§ 21—25.

Lov 2 9. Marts 1867 om nogle Ændringer

i T} endeloven af 10. Maj 1854

g 59.

Lov 29. Marts 1867 om Sandflugtens

Dæmpning m. v. §§ 2, 18 og 21.

Lov 3. Maj 1867 om Straf for Indgreb

i de prhiligerede Færgesteders Eneret,

jfr. Lov Nr. 32, 21. Marts 1874 § 1.

Lov 21. Juni 1 b67 om Pantelaanere

§ 7.

§ 7, 2det Stykke aftattes baaledes:

Andre Overtrædelser af denne Lov eller

af de i Medfør af samme givne Regulativer

og Forskrifter straffes, for saa vidt ikke

anden Straf er hjemlet ved den øvrige Lovgivning,

med Bøder fra 5 Kr. til 50 Kr.

T Gentagelsestilfælde kan Bevillingen til at

drive Forretning som Pantelaaner efter §

1 fratages den paagældende.

Lov 21. Juni 186 7 om Bestyrelsen

af Vejvæsenet m. m. § 9.

Lov 15. Maj 1868 om Brandvæsenet

i København §§ 4 og 16.

Lov 6. Marts 1869 om Klasselotteriets

Ordning og Forbud mod andet Lottospil

m. m. §§ 2, 3, 5 og 6, jfr. Lov

Nr. 63, 1. April 1913 §

More magazines by this user
Similar magazines