searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

I Lov 6. Marts 1869 §§ 2 og 3 ændres

Straffen til: Bøde.

Lov 2. Juli 1870 om Breendevinshandel

§ 7.

Henvisningen i Lo\ ens § 7 ændres til:

„Lov om Forseelser i borgerlige Forhold

§ »4-.

Lov Nr. 21, 4. Februar 1871 om

Politiet udenfor København §§ 6, 1ste, 2det

og 4de Stykke, 7, 12 og 14. '

§ 6,1ste og 2dot Stykke affattes saaledes:

Forseelser mod Vedtægterne straffes

med Bøder indtil 100 Kr. Dersom en af

et Barn begaaet Forseelse maa tilskrhes

Mangel paa behørigt Tilsyn af Forældre

eller andre, der træder Barnet i Forældres

Sted. straffes disse for Forseelsen.

I § 7 ændres Straffen til: Bøde eller

simpelt Fængsel fra 14 Dage til 1 Maaned.

Lov Nr. 22, 4. Februar 1871 om

Indpodning af Kokopper §§ 1—5, 8 og 9.

I § 9 ændres Straffen til: Bøde.

Lo\ Nr. 29, 2 0. Februar 1872 om

Mønstring af Skibsmandskab g 17. Straffen

ændres til: Bøde eller simpelt Fængsel.

Lov Nr. 5 3, 25. Marts 18 72 om

Mark- og Vejfred §§ 3 og 7—12.

Lov Nr. 52, 3. Maj 18 73 om Beskatningen

af indenlandsk Roesukker gg

34—41. 43 og 44.

1 § 43 udgaar Henvisningen til Lov

af 16. Februar 1866.

LovNr. 65, 23. Maj 1 873 om Toldforholdene

ved Landtoldgrænsen §§ 3. 4,

6, 7, 10 og 11.

Møntlov Nr. 66, 23. Maj 1873

8 13.

Lov Nr. 73, 23. Maj 18 73 (om

Forandring i og Tillæg til Lov om Haandværks-

og Fabriksdrift m. m. af 29. December

1857) § 10.

Ordene: „med Bøder af den i bemeldte

Lovs § 77 angivne Størrelse" ændres

til: „efter Lov om Forseelser i borgerlige

Forhold § 24".

Lov Nr. 13, 14. Februar 1874 om

Forbud mod visse Tændstikker § 3.

Lov Nr. 33, 21. Marts 1874 oin

de militære Underklassers Formuesraadighed

§ 1, 3die Stykke.

More magazines by this user
Similar magazines