searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

10

Lov Nr. 53, 10. April 1874 om

Diger til Beskyttelse mod Oversvømmelser

fra Havet §§ 11 og 16.

Lov Nr. 156, 30.November 1874

oni Betalingen for de til Skiftevæsenet

henhørende Forretninger § 10, jfr. §11.

Lov Nr 7, 30. Januar 1875 om

Udfærdigelse af reglementariske Bestemmelser

for Benyttelsen af Havne ni. m.

Lov Nr. 23, 24. Mtirts 1875 om

Tilsyn med Dampkedler paa Landjorden

§ 24.

Lov Nr. 52. 15. Maj 1875 om Tilsyn

med Fremmede og Rejsende ni. m. § 22.

I § 13 indsættes som 2det Punktum:

Justitsministeren kan endvidere udvise Personer,

der ikke har Indfødsret, naar de

begaar de i Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser §§ 105 og 106 nævnte Handlinger.

§ 22, 1ste Stykke affattes saaledes:

Overtrædelse af Tilhold, som gives i Medfør

af §§ 2? 11 og 13, straffes efter Lov

om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 183.

§ 22, 2det Stykke udgaar.

I § 22, 3die Stykke ændres Straffen

til: simpelt Fængsel fra 14 Dage indtil 1

Maaned eller under formildende Omstændigheder

med Bøde

§ 22, 4de Stykke affattes saaledes:

Andre Overtrædelser af denne Lov, for

hvilke ikke højere Straf er hjemlet i den

øvrige Lovgivning, anses med Bøde.

I § 22, 6te Stykke udgaar Ordene:

„efter Forskrifterne i Lov om Bøders Afsoning

af 16, Februar 1866."

. Lov Nr. 1 4, 28. Januar 18 76 angaaende

Tilvejebringelse af Vedtægter for

Benyttelsen af Vand fra kommunale Vandværker.

LovNr. 157, 22. December 1876

om Opfiskning af Ankere, Ankertov og andet

Skibsredskab m. m. §§ 2 og 4.

I § 4 ændres Straffen til: med simpelt

Fængsel eller med Arbejdsfængsel i

indtil 6 Maaneder.

Lov Nr. 37, 29. Marts 1878 om

Jorclemodervæsenet paa Førøerne § 9.

Lov Nr. 39, 16. April 1880 om

More magazines by this user
Similar magazines