searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

li

Forbud mod Køb og Salg af brugte Hulprojektiler

§ 2.

Straffen ændres til: Bøde.

LovNr. 63, 28. Maj 1880 om Vands

Afledning og Afbenyttelse §§ 29, 32, 33,

73, 76 og 84.

I §§ 32, 33 og 73 ændres Straften til:

Bøde.

Lov Nr. 64, 28. Maj 1880 om

Spare- og Laanekasser § 12, 2det Stykke.

Henvisningen til Straffelovens § 262

ændres til: „Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 26(r'.

Lov Nr. 51), 23. April 1881 om

fremmedes Fiskeri under Færøerne §§ 1—4.

Lov Nr. 56, 12. Maj 1882 om Ophævelse

af Helsingørs Færgelaug m. m. §

4 samt andre stedlige Bestemmelser for

Færgefart udenfor København, jfr. D. L.

3—11—6, for Færøerne N. L. 3—11—5.

Lov Nr. 114, 27. April 1883 angaaende

Forholdsregler sigtende til Ordningen

af Fiskeripolitiet i Nordsøen ij 3.

jfr. Lov Nr. 36, 22. Marts 181)0.

Lov Nr. 35. 23. Marts 1888 om

Forbud imod Forhandling af spirituøse

Drikke til Fiskere i Nordsøen udenfor Søterritoriet

m. v. g 3.

Lov Nr. 55, 5. April 1888 om

Stempling af Arbejder, forfærdigede af Guld

eller Sølv g 8.

Postlov Nr. 57, 5. April 1888 §§

19—25.

§ 23, 2det Stykke, 2det Led om Undladelse

af at yde den i § 11, 1ste Stykke

omhandlede Hjælp udgaar.

Lov Nr. 23, 1. Marts 1 889 om Handelsregistre,

Firma og Prokura § 23, jfr.

Anordning Nr. 21, 7. Februar 1890 for

Færøerne.

Lov 1. Marts 1889 § 23 affattes saaledes:

Den, som overtræder Bestemmelserne

i §§ 9—13, straies med Bøde.

Lov Nr. 39, 30. Marts 1889 oin

Lærlingeforholdet §§ 10 og 19, (jfr. Lov

Nr. 155, 8. Juni 1912 § 21 og Lov Nr. 143,

29. April 1913 § 48).

I Lov 30. Marts 1889 § 10 sidste Punktum

ændres Henvisningen til: „Lov om Forseelser

i borgerlige Forhold § 10".

More magazines by this user
Similar magazines