searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

I § 19, Iste Stykke ændres Straffen

til: Bøde.

I § 19, 2det Stykke ændres Ordene:

„§§ 7-10" til „§§ 9 og 10«.

Lov Nr. 46, 12. April 1889 om

Höndeafgiften samt om Straf og Erstatning

for Skade foraarsaget af Hunde §§

8—10.

Lov Nr. 52, 11. April 1890 om

Beskyttelse for Varemærker §§ ,12 og 13,

jfr. Anordning Nr. 262, 24. November 1893,

hvorved Loven stettes i Kraft paa Færøerne,

Lov Nr. 129, 29. April 1913 om Beskyttelse

for Fællesmærker og Lov Nr. 57,

12. Januar 1912 om Ændring i Lov om

Beskyttelse af Varemærker af 11. April 1890.

I Lov 11. April 1890 § 12 ændres Straffen

til: Bøde og i Gentagelsestilfælde Bøde

eller simpelt Fængsel.

Lov Nr. 43, 13. Marts 1891 om

Vivisektioner § 3.

Straffen ændres til: Bøde.

Lov Nr. 5 3, 1. April" 1891 om

Fæstevirksomhedens Ordning g 6, jfr. Lov

Nr. 17, 23. Februar 1894 om Forandringer

i ovennævnte Lov.

I Lo^ 1. April 1891 § 6, 2det Punktum

ændres Straffen til: simpelt Fængsel

i indtil 6 Maaneder eller Arbejdsfængsel

indtil samme Tidslængde.

1 Lov 23. Februar 1894 sidste Punktum

ændres: „Fængsel" til: „simpeltFængsel".

Lov Nr. 56, 1. April 1891 om

Grandestævne paa Færøerne §§ 12 og 13.

Lov Nr. 67, 9. April 1891 om det

offentlige Fattigvæsen §§ 31, 3die Stykke,

32, 41, Iste Stykke og 57.

§ 32 affattes saaledes:

Bortgang uden Tilladelse fra Arbejdseller

Forsørgelsesanstalt straffes, for saa

vidt den skyldige ikke har gjort sig skyldig

i Løsgængeri, i Medfør af § 41, Iste

Stykke, hvad enten der ved hans Anbringelse

paa Anstalten er givet ham Tilhold

til Politiprotokollen om ikke at forlade

samme, eller saadant ikke er sket.

I § 41, Iste Stykke ændres Straffen

til: simpelt Fængsel i indtil 6 Maaneder

eller Arbejdsfængsel i samme Tid.

More magazines by this user
Similar magazines