searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

15

p) § 312, 1ste Stykke affattes saaledes:

Bøder, som idømmes i Medfør af

Bestemmelserne i dette Kapitel, tilfalder

Statskassen.

LovNr. 57, 1. April 1892 omdanske

Skibes Registrering m. m. §§ 63—68.

I §§ 63, 64 og 65 ændres Straffen til:

Bøde.

T Stedet for § 67, 1ste til 3die Stykke

træder følgende Bestemmelse:

Bøder for Overtrædelse af denne Lov

eller af Anordninger, udstedte i Henhold

til samme, kunne |)aalægges af Toldbestyrelsen.

[Dennes Afgørelse kan af den, hvem

Bøden er paalagt, indbringes for Justitsministeriet.

Erklærer den paagældende sig

utilfreds med Toldbestyrelsens eller Justitsministeriets

Bødepaalæg, bliver Sagen at

indbringe for Retten. Er den for Overtrædelsen

sigtede en privat Mand, forfølges

Sagen efter Reglerne om offentlige Politisagers

Behandling, i København ved Søog

Handelsretten, udenfor København ved

Søretten.

§ 67, 4de Stykke affattes saaledes:

Naar en stedfunden Undladelse af at

efterkomme nærværende Lovs Forskrifter

alene skyldes Mangel paa tilbørlig Agtsomhed,

kan Justitsministeriet nedsætte

den af Toldbestyrelsen paalagte eller af

Retten idømte Bøde og kan, hvor Forsømmelsen

er begaaet første Gang, helt eftergive

Bøden.

LovNr. 67, 12. April 1892 om

Forhyringsagenter m. m. §§ 1, 4 og 5.

Fiskerilov for Færøerne Nr.

95, 14. April 1893 § 14.

Lov for Færøerne Nr. 107, 14.

April 1893 om Beskyttelse af Muslinger

§ 5.

LovNr. 55, 13. April 1894 om

Politiet paa Færøerne § 5 med Undtagelse

af 1ste Stykke, 2det Punktum og § 11.

LovNr. 56, 13. April 1894 om

Afhændelse af Trøer og Grundstykker fra

Statens Fæstegods paa Færøerne § 7.

Patentlov Nr. 69, 13. April 1894

§ 25, 1ste Stykke, 1ste Punktum og 2det

Stykke samt § 26, 3die Stykko, for saa vidt

Erstatnirig angaar.

More magazines by this user
Similar magazines