searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

17

Jagtlov for Færøerne Nr. 71,

23. April 1897 §§ 17-21.

§ 19 affattes saaledes:

Er en Jagtforseelse begaaet af et Barn

under 14 A ar med Barnets Forældres Vidende

og Vilje eller med de Personers Vidende

og Vilje, der træder Barnet i Forældres

Sted, anses disse, som om de selv havde begaaet

den ulovlige Handling. Paa samme

Maade anses voksne Personer, der har medtaget

Barnet enten i Hauge, Fugleplads eller

til Søs.

§ 21, sidste Stykke udgaar.

LovNr. 84, 11. Maj 1897 om Telegrafer

og Telefoner §§ 5, 15 og 18.

1 § 5. 1ste Punktum udgaar Ordene:

„af indtil 400 Ki\".

I § 15 ændres Henvisningen til: „Lov om

almindelige borgerlige Forbrydelser § 17(r'.

Politilov Nr. 85, 11. Maj 1897

for de under Statsdrift \ ærende Jernbaner

med tilhørende Søroutcr §§ 12, 14 og 15.

I § 14 ændres Henvisningen til: „Lov

om almindelige borgerlige Forbrydelser''.

Lov XJ\ 64, 26, Marts 1898 om

Handel med Gødnings- og Foderstoffer §

11, 3die Stykke, undtagen for saa vidt angaar

Overtrædelse af Lovens § 4.

Lov for Færøerne Nr. 5, 14. Januar

1 8 99 .indeholdende Forbud mod

Fiskeri med Bundslæbevaad § 2, jfr. Lov

Nr. 123, 8. Juli 1902 om Forandring i fornævnte

Lov.

Strandingslov for Færøerne

Nr. 49, 24. Marts 18 99 § 19.

I § 19, 1ste Stykke ændres Straffen

til: med simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil 6 Maaneder eller under

formildende Omstændigheder med Bøde.

I § 19, 2det Stykke ændres Straften

til: Bøde.

Lov Nr. 71, 7. April 1899 om Salg

af indenlandske Haveprodukter og indenlandsk

Frugt ved offentlig Auktion § 2.

Lov Nr. 104, 7. April 1899 om

Frednings- og Ordensbestemmelser for Fiskeriet

i de til Kongerigerne Danmark og

Sverige grænsende Farvande § 3, jfr. Lot

Nr. Ill, 4. Maj 1907 om Tillæg til for«

nævnte Lov, Anordning Nr. 151,13. Novem-

More magazines by this user
Similar magazines