searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

IB

ber 1899 §§ 17 og 18 og Anordning Nr.

210, 18. Oktober 1907.

Lov Nr. 66, 2. Maj 1902 om offentlige

Bibliotekers Ret til Prieksemplarer af

Tryksager m. m. § 6.

Lov Nr. 87, 23. Maj 1902 om Fæste-.

Leje- og Tjenestehuse § 1, jfr. Lov Nr.

93, 6. April 1906 (om Jords Udstykning

og Sammenlægning m. m.) § 2, næstsidste

Stykke, og Lov Nr. 153, 8 Juni 1912 (om

Omsætning til det metriske System) § 28.

Lov Nr. 122, 8. Juli 1902 angaaende

Forholdsregler sigtende til Ordningen

af Fiskeripolitiet i Havet omkring Færøerne

og Island udenfor dansk Søterritorium

§ 3.

Lov Nr. 9, 23. Januar 1903 om

Berettigelse til at udføre Arbejder vedkommende

Vand-. Gas- eller Elektricitetsværker

samt Kloakledninger og indvendige

Husspildevandsledninger § 2.

Lov Nr. 11, 23. Januar 1903 om

Forhandling af Stenolie 4j 5.

I § 5, Iste Punktum ændres „Straffeloven"

til: „den almindelige Lovgivning".

Straffen ændres til: Bøde

Lov Nr. 69. 24. April 1903 om

Tilsyn med Udførsel af fersk og let saltet

Kød m. m. § 5.

I § 5, Iste Stykke ændres Straffen til:

Bøde, i 3die Stykke udgaar Ordene: „fordobles

Bøden, og".

Lov Nr. 85, 15. Maj 1903 om Ændringer

i og Tillæg til de nugældende Regler

for den kommunale Beskatning samt

om Statstilskud til Kommunerne § 28.

Lov Nr. 103, 1 5. Maj 1903 om

Ejendomsskyld § 10.

Lov Nr. 20, 5. Februar 1904 om

Foranstaltninger til Bekæmpelse af Tuberkulose

hos Hornkvæg og Svin § 9.

§ 9, 2det Punktum udgaar.

Lov Nr. 61, 29. Marts 1904 om

forskellige Forhold vedrørende Folkeskolen

§ 2. Henvisningen til Lov af 16. Februar

1866 § 1 ændres til: „Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 51".

Lov Nr. 75, 29. Marts 1904 om

Rederes Forph'gtelse til at meddele statistiske

Oplysninger § 2.

More magazines by this user
Similar magazines