searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Levesæt øjensynlig ikke kan være bygget

paa lovligt Erhverv. Fortjeneste ved Spil

eller Understøttelse af Kvinder, der søger

Erhverv ved Utugt, anses ikke som lovligt

Erhverv.

§ 55.

( ny ) Sikkerhedsforvaring udstaas af Mænd

i en særlig' dertil indrettet Forvaringsanstalt,

der tilhører Staten, af Kvinder i

Arbejdshus. Løsladelse kan tidligst ske

ved Udlobet af en i Dommen fastsat Tid,

hvis Længde skal svare til den Straf, i

h\is Sted Forvaringen træder, og skal ske

senest 10 Aar efter Udløbet af denne Tid.

Løsladelse finder regelmæssig Sted paa

Prove. Om saadan Løsladelse skal finde

Sted, afgøres af den i § 53 omhandlede

Ret Anstaltsledelsen skal 6 Uger før Udlobet

af den i Dommen fastsatte korteste

Frist for Forvaringen forelægge Retten

Spørgsmaalet, om Løsladelse paa Prøve

«kal finde Sted. Hvis Løsladelse ikke be-

\ ilges, bliver Spørgsmaalet med visse Mellomrum

at genoptage efter Regler, der

fastsættes ved kgl. Anordning. Prøvetiden

er 2 Aar. løvrigt finder Bestemmelserne i

§§ 40—42 tilsvarende Anvendelse.

Angaaende Arbejdspligten, Behandlingen

og Disciplinærstraffe finder de i § 53,

4 de og 5te Stykke, givne Regler tilsvarende

Anvendelse under fornøden Hensyntagen

Hl de i Forvaringsanstalten indsatte Personers

større Farlighed. Udgangstilladelse

kan ikke meddeles, forinden ( 2 /3 af) den

i Dommen fastsatte korteste Frist for Forvaringen

er forløben.

§ 56.

(K. U. § 73, L. 74 1911 § 15, 4. St.) For Lovovertrædelser begaaede af Personer

mellem 14 og 18 Aar kan Paatalemyndigheden

eller, hvis Straffen skønnes

at ville overstige Arbejdsfængsel i 2 Aar,

Justitsministeren bestemme, at offentlig

Paatale bortfalder paa Betingelse af, at

den paagældende undergives Værgeraadsforsorg

eller undtagelsesvis anden efter

Justitsministerens Skøn betryggende Forsorg.

Sagen kan genoptages, saafremt åm

paagældende, medens han er anbragt paa

More magazines by this user
Similar magazines