searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

I § 14, 4de Stykke ændres Straffen til:

simpelt Fængsel.

Lov Nr. 130, 2 7. Maj 1908 oui

Børn udenfor Ægteskab og disses Forældre

§ 36, 3die Stykke.

I 1ste Punktum ændres Straffen til:

Bøde.

I 2det Punktum ændres Straffen til:

simpelt Fængsel i indtil 3 Maaneder eller

Arbejdsfængsel i samme Tid.

Lov Nr. 131, 27. Maj 11)08 indeholdende

nogle Bestemmelser om Hustruers

og Ægtebørns Retsstilling §§ 10, 2det

Stykke og 14, 2det Stykke.

I § 10, 2det Stykke, 1ste Punktum ændres

Straiten til: Bøde.

I § 10, 2det Stykke, 2det Punktum ændres

Straffen til: simpelt Fængsel i indtil .'*

Maaneder eller Arbejdsfængsel i samme Tid.

I § 14, 2det Stykke ændres: ,.Fængsel

paa almindelig Fangekost" til: „Arbejds-

Lov Nr. 136. 2 7. Maj 1908 om

Arveafgift §§ 37, 38, 39 og 41.

§ 39, 1ste Stykke affattes saaledes:

Skulde nogen af de Embeds- eller Bestillingsmænd,

hvem Tilsynet med Overholdelsen

af de i denne Lov givne Bestemmelser

er betroet, gøre sig skyldig i Efterladenhed

hermed, bliver han at straffe efter Lov

om Forseelser i borgerlige Forhold § 22.

§ 41 affattes saaledes:

Saavel Afgiften selv med de denne

mulig paaløbne Renter som Bøder, der vedtages

med Finansministeriets Samtykke,

inddrives ved Udpantning.

Bøder efter denne Lov tilfalder Statskassen.

Lov Nr. 137, 27. Maj 1908 om

Afgift af indenlandsk Roesukker og af

Raffinering af Sukker §§ 4, 5 og 7.

§ 7, 1ste Stykke, 2det Punktum udgaar.

Lov Nr. 245, 27. Maj 1908 om

Tilsyn med Udførsel af Kød m. m. § 6.

I § 6, 1ste Stykke ændres Straffen

til: Bøde.

§ 6, 3die Stykke affattes saaledes:

I Gentagelsestilfælde kan Straffen

under skærpende Omstændigheder sjige til

More magazines by this user
Similar magazines