searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

u

Ændringer i og Tillæg til de nugældende

Regler om den kommunale Beskatning paa

Færøerne § 15.

Lov Nr. 12 3, 12. April 1911 om

Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes

Indførelse i füget § 32, Ute Stykke,

2det Punktum og 2det Stykke.

Lov Nr. 129, 12. April 1911 om

Handel med Smør og fremmede Landbrugsprodukter

§§ 27—31.

I §§ 27 og 28, 1ste og 3die Stykke

ændres Straffen til: Bøde.

Lov Xr. 104, 13. Maj 1911 om

indenrigs Kødkontrol § 11.

I § 11, 1ste Stykke udgaar Ordene:

..indtil 400 Kroner''.

' § 11. 2dct Stykke affattes saaledcs:

For Overtrædelse af de en Ejer af Svin i

Henhold til § 7 meddelte Forbud og af

Bestemmelserne i g 9. 2det Stykke kan

Straffen i Gentagelsestilfælde stige til

simpelt Fængsel i 3 Maaneder.

Lov Nr.'lOo, 13. Maj 1911 om Oprettelse

af et Statspoliti § 7.

Lov Xr. 108, 13. Maj 1911 om

Stempelafgift §§ 30—40, 42, 43, 45, 4G,

51. 54 og 153 (jfr. Lov Xr. 125, 8. Juni 1912)

med følgende Ændringer:

Lov 13. Maj 1911 § 38, sidbte Sætning

ændres til: ..bliver at straffe efter Lo\ om

Forseelser i borgerlige Forhold § 10".

g 39, sidste Sætning ændres til: ,.er

Straffen Bøde indtil 20 Kr.'.

I § 42, 1ste Stykke udgaa* 1 Ordene:

„som Gerningsmænd eller Meddelagtige".

§ 54, 1ste Stykke affattes saaledes:

Skulde nogen Embeds- eller Bestillingsmand,

hvem det i Medfør af de foranstaaende

Regler paahviler at føre Tilsyn med

denne Lovs Overholdelse, gøre sig skyldig

i Efterladenhed med Hensyn til de ham

i saa Henseende paahvilende Pligter, bliver

han at straffe efter Lov om Forseelser i

borgerlige Forhold § 22.

Lov Nr. 111, 13. Maj 1911 om

Statsbanernes Takster m. m. § 10.

I § 10, 1ste Stykke indskydes mellem

Ordene: „er han" og „pligtig": „selv om

hans Forhold ikke efter den øvrige Lovgivning

maatte være strafbart".

More magazines by this user
Similar magazines