searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

§ 55, 3die Stykke affattes saaledes:

Om alle Tilfælde af grov Mishandling

eller Vanrøgt af Dyrene skal Personalet

gøre Anmeldelse til Politiet.

Lov Nr. 112, 13. Maj 1911 om

Afgift af offentlige Porestillinger og Fremvisninger

m. m. §§ 7. 9 og 10.

Lov Nr. 131. 13. Maj 1911 om

Eneret til fotografiske Arbejder § 2, 2det

Punktum samt § 3, for saa vidt Erstatning

angaar.

Anordning Nr. 11. 16. Januar

1912 angaaende forskellige Forhold vedrørende

Folkeskolen i Bygderne paa Færøerne

§ 2.

Lo\ for Færøerne Nr. 59, 1.

April 1912 om Ophæ\els af Kundgørelse

ved Kirkestævne g 3.

Henvisningen i § 3 ændres til ,.Lov

om Forseelser i borgerlige Forhold § 12".

Lov Nr. 6 7. 1. April 1912 om

Anvendelse af udenlandske Arbejdere §§

15 og 16, jfr. § 17.

1 §§ 15 og 16, 1ste Stykke ændres

Straffen til: Bøde.

Lov Nr. 69, 1. April 1912 om

Vragning af Fisk paa Færøerne §§ «S og 9.

I § 8 ændres Straffen til: Bøde.

Lov Nr. 72, 1. April 1912 om Forfatterret

og Kunstnerret § 12. jfr. § 29. §§

16 og 17, 3die og 4de Stykke. ]fr. § 32. § 20.

jfr. § 31 samt § 35. for saa vidt angaar

andre Retsfølger af Handlingen end Straf.

I § 12, 2det Stykke ændres Henvisningen

til: „Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 252".

Lov Nr. 98, 10. Maj 1912 om Bogføring

§ 8, 1ste, 2det og 4de Stykke.

Lov for Færøerne Nr. 99, 10.

Maj 1912 om Handel med og Udskænkning

af berusende Drikke §§ 14 og 28.

§ 14 affattes saaledes:

Paa Afstemninger i Henhold til denne

Lov finder Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 117, Nr. 4 Anmeldelse. Den,

som har solgt sin Stemme, forbryder Stemmeretten

efter denne Lov første Gang for

den, første Afstemning, som finder Sted,

efter at der er gaaet Dom i den paagældende

Straffesag, anden Gang for bestandig.

More magazines by this user
Similar magazines