searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

I Stedet for § 28, Ute og 2det Punktum

indsættes følgende Bestemmelse:

Overtrædelse af denne Lov og de i

Henhold til samme udstedte Anordninger

straffes, for saa vidt ikke højere Straf er

hjemlet ved den almindelige Lovgivning,

med Bøde.

Lov Nr. 104, 10. Maj 1912 om

Beværtning og Gæstgiveri samt om Handel

med stærke Drikke §§ 20, 25, 26, 33—36

og 42.

§ 4 Nr. 2 affattes saaledes:

At de statsborgerlige Eettigheder ikke

er ham frakendte i Medfør af Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 68, jfr.

§§ 64, 92 og 93, og at han ikke efter den

tidligere gældende Ret er dømt for en i

den offentlige Mening ^ anærende Handling

uden at have faaet Æresoprejsning.

§ 4 Nr. 3 affattes saaledes:

At han ikke i de sidste 5 Aar har

været dømt a) under en offentlig Sag for

nogen Forbrydelse eller efter Lov om Forseelser

i borgerlige Forhold § 24 til højere

Straf end Bøde eller b) 3 Gange efter sidstnævnte

Lovs §§ 24 eller 25 eller for noget

i Medfør af nærværende Lov strafbart Forhold.

§ 4 Nr. 4 affattes saaledes:

At han ikke har faaet det i Lov om

almindelige borgerlige Forbrydelser § 59,

1ste Stykke ommeldte Paalæg.

I § 25 ændres Henvisningen til: „Lov

om Forseelser i borgerlige Forhold § 24".

1 § 33, 1ste Stykke ændres Ordene:

„som ulovlig Beværtning" til: „efter

Lov om Forseelser i borgerlige Forhold

§ 24-.

§ 34, 1ste og 2det Stykke udgaar.

§ 35, 1ste Stykke affattes saaledes:

Naar den, der ifølge Næringsadkomst

driver Beværtning eller Gæstgiveri uden

Udskænkning af stærke Drikke, dømmes

efter Lov om Forseelser i borgerlige Forhold

§ 24, kan han tillige dømmes første

Gang til at have sin Næringsadkomst undergivet

Politiets Tilsyn, i Gentagelsestilfælde

til at have den forbrudt paa Ti4

eller for bestandig.

More magazines by this user
Similar magazines