searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

I § 36 Slutningen tilføjes: „paa Tid

eller for bestandig".

§ 42, 1ste Stykke affattes saaledes:

Foruden i de i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 68 angivne Tilfælde

forbrydes Retten til at drive-Beværtning

eller Gæstgiveri paa Tid eller for

bestandig, naar den næringsdrivende dømmes

til Arbejdsfængsel i et Aar eller mere

eller til Arbejdsfængsel i kortere Tid efter

Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§§ 180—182, eller § 222, 2det Stykke.

Lov Nr. 119. 8. Juni 1912 om Beskatning

af Spiritus in. m. §§ 1."), 19, 1ste

Stykke, 20, 22-26 og 30.

I § 15 ændres Henvisningen til: ,.Lov

om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 146".

§ 25 affattes saalede^:

Alle ikke i denne Lov eller i den almindelige

Lovgivning med særlig Straf belagte

Overtrædelser af Forskrifterne i nærværende

Lov eller af de .Kontrolforskrifter,

som yderligere maatte blive givne for at

bikre Statskassen mod Besvigelser. straffes

med Bøde.

» § 26, 3die Stykke affatte^ saaledes:

Fabrikkenb (Destillationsanstaltens) Ejer

eller Ejere hæfter for de dem selv, Forpagte-

'ren, Bestyreren eller Folkene paalagte Bønder

for Overtrædelse af denne Lov og de

Jdertil sig sluttende Kontrolbestemmelser.

Forpagteren hæfter desuden for de ham

selv. Bestyreren eller Folkene for deslige

Overtrædelser paadragne Bøder.

§ 26, 4de Stykke affattes saaledes:

t Bøder, der ikke kan faas inddrevne,

af sones af den eller dem, hvem de er blevet

paalagte.

I Lov Nr. 123, 8. Juni 1912 om Værnepligt

§§ 7, 12, 13, 22, 29, 31, 39, 41, 43,

44 og 47.

„Fængsel" ændres i §§ 7, 3die Stykke,

13, 2det Stykke og 41, sidste Stykke til:

„simpelt Fængsel« og i § 13, 4de Stykke

og 44, 3die Stykke til „simpelt Fængsel

eller med Arbejdsfængsel i indtil 6 Maaneder".

§ 47,~2det Stykke udgaar.

Lov Nr. 130, 8. Juni 1912 om Be-

More magazines by this user
Similar magazines