searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

skatning af 01 §§ 3, 2det Stykke, 8, 3die

Stykke, 14— 19, 21 og 23.

1 § 3, 2det Stykke ændres Henvisningen

til: „Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 146".

§ 18 affattes saaledes:

Alle ikke i denne Lov eller i den almindelige

Lovgivning med særlig Straf belagte

Overtrædelser af Forskrifter i denne

Lov eller af Kontrolforanstaltninger, som

i Henhold til nogen Bestemmelse i Loven

maatte blive trufne af Toldbestyrelsen for

at sikre Statskassen mod Besvigelse, straffes

med Bøde.

§ 19, 3die Stykke affattes saaledes:

Bryggeriets Ejer eller Ejere hæfter for

de dem seh. Forpagteren, Bestyreren,

Fuldmægtigene eller Folkene paalagte Bøder

for th ertrædelse af denne Lov og de

i Henhold til den trufne Kontrolbestemmelser.

Forpagteren hæfter desuden for

de] ham selv, Bestyreren, Fuldmægtigene

eller Folkene for deslige Overtrædelser

paadragne Bøder.

§ 19, 4de Stykke affattes saaledes:

Bøder, der ikke kan faas inddrevne,

af »ones af den eller dem, hvem de er

blevet paalagte.

Lov Nr. 134, b. Juni 1912 om

Voldgift i Tvistigheder angaaende Handel

med Husdyr § 5.

Lov Nr. 137, 8. Juni 1912 om

Straf for Brug af urigtig Varebetegnelse

m. in. §§ 1, 2, 9, 10, 13 og 16.

I § 1 ændres Strafen til: Bøde eller

under skærpende Omstændigheder, navnlig

i hyppigere Gentagelsestilfælde, simpelti

Fængsel i indtil 6 Maaneder.

§ 13. sidste Stykke affattes saaledes:

Overtrædelse heraf straffes med Bøde.

§ 16, 3die Stykke affattes saaledes:

Overtrædelse af Lovens § 10 paatales

af den forurettede.

Lov Nr. 144, Ö.Juni 1912 om Ind*

komst- og Formueskat til Staten §§ 39, 41,

43, 44 og 47, jfr. Anordning Nr. 138, 29.

April 1913 § 26 og Anordning Nr. 141, 5.

Maj 1913 § 14.

Lov 8. Juni 1912 § 41, 5te Stykke,

2det Punktum udgaar.

More magazines by this user
Similar magazines