searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

I § 44 ændres Henvisningen til: „Lov om

almindelige borgerlige Forbrydelser § 146".

Lov Nr. 155, 8. Juni 1912 om Arbejde

i Bagerivirksomheder og Konditorier

§§ 16, 17 og 19.

§ 16, 1ste Stykke affattes saaledes-

Overtrædelser af denne Lovs Bestemmelser,

for hvilke ikke i denne eller i den

almindelige Lovgivning anden Straf er

foreskreven, straffes med Bøder fra 10 Kr.

til 200 Kr.

Lov Nr. 182, 8. Juni 1912 om

Stempelafgift af Cigaretter m. m. §§ 14,

16, 17, 1ste Stykke, 18—20 og 24.

I § 14 ændres Henvisningen til: „Lov om

almindelige borgerlige Forbrydelser § 146".

§ 18 affattes saaledes:

Den, som overtræder Forbudet i § 11,

2det Punktum, straffes efter Lov om Forseelser

i borgerlige Forhold § 27.

§ 19 affattes saaledes:

Alle ikke i denne Lov eller i den almindelige

Lovgivning med særlig Straf belagte

Overtrædelser af Forskrifterne i nærværende

Lov eller af de Kontrolforskrifter,

som yderligere maatte blive givne for at

sikre Statskassen mod Besvigelse, straffes

med Bøde.

§ 20, 3die Stykke affattes saaledes:

Fabrikkens eller Udsalgets Ejer eller Ejere

hæfter for de dem selv, Forpagteren, Bestyreren,

Fuldmægtigene eller det øvrige

Personale paalagte Bøder for Overtrædelse

af denne Lov og de dertil sig sluttende

Kontrolbestemmelser. Forpagteren hæfter

desuden for de af ham selv, Bestyreren,

Fuldmægtigene eller det øvrige Personale

for deslige Overtrædelser paadragne Bøder.

§ 20, 4de Stykke affattes saaledes:

Bøder, der ikke kan faas inddrevne, afsones

af den eller dem, hvem de er blevet

paalagte.

Bekendtgørelse Nr. 211, 1. August

1912 af Bygningslov for Staden

København af 12. April 1889, ændret i

Overensstemmelse med Lov Nr. 153 af 8.

Juni 1912, § 78.

Bekendtgørelse Nr. 212, 1. August

1912 af Bygningslov for Frederiksberg

Kommune, saaledes som denne i Med-

More magazines by this user
Similar magazines