searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Andre Retsfølger af en Lovovertrædelse

end de i Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 31, jfr. § 46 og LOT

om Forseelser i borgerlige Forhold § 6

nævnte anses ikke som Straf, men Sager

angaaende saadanne Retsfølger bliver, selv

om der ikke tillige nedlægges eller kan

nedlægges Paastand om Straf, i samme

Omfang som hidtil at behandle efter

Straffeproceslovgivningens Regler. Hyor

Fortabelse eller Indskrænkning af Rettigheder

er hjemlet, kan Frakendelse, selv om

dette ikke særlig er foreskrevet, ske paa

Tid. Virkningen af saadan Frakendelse

kan udenfor de i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 68, jfr. §§ 92

og 93 omhandlede Tilfælde, for saa vidt

ikke andet er foreskrevet, ophæves ved kongelig

Resolution.

2det Kapitel.

Om Afsoning af Tvangsbøder og Underholdsbidrag.

§ 7.

Er nogen ved Dom eller Afgørelse af (K. U. A. § 4).

administrativ Stats- eller kommunal Myndighed

under Tvang af en fortløbende Bøde

tilholdt at opfylde en Forpligtelse mod det

offentlige, bliver det Beløb af Bøden, som

ikke betales eller indkommer ved Inddrivelse,

efter vedkommende Myndigheds Begæring

at afsone efter Reglerne om simpelt

Fængsel. Beløb indtil 40 Kr. afsones

med 1 Dag for hver 5 Kr., dog ikke under

2 Dage. Det Beløb, som er over 40 Kr.

indtil 400 Kr., afsones med 1 Dag for hver

10 Kr., hvad der er over 400 Kr. indtil

4000 Kr., med 1 Dag for hver 50 Kr.T og

hvad der er over dette, med 1 Dag for

hver 100 Kr. Ved Afsoningstidens Beregning

kommer iøvrigt kun den Del af Bøden

i Betragtning, hvartil der svarer fulde

Afsoningen maa første Gang ikke udstrækkes

udover 1 Maaned, og der skal

efter hver Afsoning hengaa 4 Uger, inden

Afsoning paany kan finde Sted for det

More magazines by this user
Similar magazines