searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Bemærkninger til Udkast til Tillægslov Å.

1ste Kapitel.

Da det ikke er tilsigtet og af praktiske

Grunde heller ikke vel vilde lade sig gøre

at optage Straffebestemmelserne for alle

efter dansk Ret strafbare Handlinger i Lov

.om almindelige borgerlige Forbrydelser og

Lov om Forseelser, bliver det nødvendigt

at træffe Afgørelse om, hvilke særlige Straffebestemmelser

der vedblivende skal have

Gyldighed ved Siden af de ovennævnte

Love. Ud fra denne Betragtning har

Straffelovskommissionen ogsaa udarbejdet

sit Udkast til Tillægslov A. — Medens

Straffeloven af 1866 ved Afgørelsen af det

tilsvarende Spørgsmaal gik den Vej i

§§ 308-311 at angive, hvilke ældre Straffebestemmelser

der fra Lovens Ikrafttræden

skal ophæves, gaar Straff elovskommissionen

i Tillægslov A. i Overensstemmelse med

norsk Lov om den almindelige borgerlige

Straffelovs Ikrafttræden den Vej positivt

at angive, hvilke ældre Straffebestemmelser

der skal blive bestaaende ved Siden af den

ny Straffelov. Dette maa sikkert i Principet

billiges, da det alene ad denne Vej er

muligt at skabe et fuldstændigt og let overskueligt

Billede af hele den ved de nye

Loves Ikrafttræden gældende Straffelovgivning.

Det kan imidlertid næppe erkendes, at

dette Maal, hvis Opfyldelse, som det rigtigt

i Bemærkningerne til Tillægslov A. siges,

vilde være til lige stor Lettelse for Teorien

og for Retsanvendelsen, er naaet ved den

Maade, paa hvilken Straffelovskommissionen

har søgt at løse Opgaven.

Forinden dette nærmere paavises, maa

endnu bemærkes følgende: Medens Straffelovskommissionen

har optaget Bestemmelsen

om alm. borg. Straffelovs Ikrafttræden i

dennes § 409, er det af praktiske Grunde,

navnlig do strafbare Handlingers Fordeling

i to Love — om Forbrydelser og om Forseelser

— her foreslaaet at optage Bestemmelsen

derom i Tillægslov A. Derved

opnaas ogsaa. at den dermed naturligt sammenhørende

Bestemmelse om en Række

Loves Ophævelse faar sin Plads i umiddelbar

Forbindelse med Fortegnelsen over de

Straffebestemmelser, der opretholdes. Det

bliver da naturligt at ændre Lovens Titel.

Ved Valget af denne har norsk Lov -om

Straffelovens Ikrafttræden m. m. tjent som

Forbillede. Om det .strengt taget er nødvendigt

ved Siden af den udtømmende

Fortegnelse over de opretholdte Straffebestemmelser

at nævne visse Love som

I ophævede, kan vistnok omtvistes. Da det

imidlertid i alt Fald næppe kan skade,

foreslaas det dog paa dette Punkt at følge

K. U. Da nærværende Lovarbejde ikke

optager nye særlige Bestemmelser om

Presseforseelser, jfr. herom Bemærkninger

til L. om alm. borg. Forbrydelser S. 114—

115, maa L. om Pressens Brug 3. Januar

1851 udgaa af Listen over ophævede Love.

Den vil derimod genfindes i Fortegnelsen

over Straffebestemmelser, der opretholdes.

Paa den anden Side vil det paa Grund af

Bestemmelserne i L. om alm. borg. Forbrydelser

§§ 92 og 93 om Genindsættelse

være nødvendigt i denne Forbindelse at

optage en Bestemmelse om Ophævelse af

Lovene om Æresoprejsning af 3. April

1868 og 13. April 1894 samt de ved Ændringerne

paa dette Punkt nødvendiggjorte

Overgangsbestemmelser.

I Overensstemmelse hermed er Bestemmelserne

i nærvær. Forsi. §§1—3 affattede.

Bestemmelsen i § 2, 2. St., tilsigter kun at

afskære mulige Tvivl. Angaaende § 3 henvises

til Bemærkningerne til L. om alm.

borg. Forbrydelser S. 111—112.

More magazines by this user
Similar magazines