searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

I)a det ligger ganske udenfor nærvær. — Som Bestemmelser af sidstnævnte Art

Lovarbejdes Opgave at gribe ind i den mili- kan bl. a. nævnes dem, der straffer Præsters

tære Straffelovgivning, er det om ikke nød- Undladelse af at paase visse Ægteskabsvendigt,

saa dog i alt Fald naturligt at betingelsers Tilstedeværelse eller af at foreoptage

en til K. U. A. § 1 Nr. 1 svarende tage de foreskrevne Indberetninger til

Bestemmelse. En saadan er optaget i Fattigbestyrelsen om Barnefødsler o. L,

nærvær. Forsi. § 4 Nr. 1. I samme Paragraf jfr. L. om Overlevelsesrente 5. Jan. 1851

er som Nr. 2 optaget en Bestemmelse, § 3, cfr. Fr. 4-. Aug. 1788 § 1, samt Fattigl.

der svarer til K. U. A. § 1 Nr. 4. Det derom Nr. 67, 9. April 1891 §§ 21 og 42. At opreti

Bemærkningerne til nævnte Udkast S. holde Bestemmelser af denne Art en bloc

33—34 anførte kan, bortset fra, at de nye — altsaa uden nærmere Prøvelse af den

Retsplejeloves Ikrafttræden inden en be-* enkelte Regel — synes allerede af den

stemt Tidsfrist nu er fastslaaet, i det hele Grund lidet rimeligt, at nogle af dem tillige

tiltrædes. De Ændringer i Lovgivningen angaar ikke-gejstlige Myndigheder, der indom

Rettens Pleje, navnlig ogsaa i dennes stifter Ægteskab (L. 9. April 1891 § 42),

Straffebestemmelser, som maa blive en eller dog synes at burde kunne anvendes

Følge af^at Lov om alm. borg. Forbrydelser analogisk paa saadanne (L. 5. Jan. 1851

vedtages, findes optagne i Udkast til Til- § 3), medens det for andres Vedkommende

lægslov B. nærmest er noget tilfældigt, at denne Pligt er

Derimod er det ikke fundet rigtigt i paalagt netop gejstlige Personer (L. 9.

nærvær. Forsi, at optage en Bestemmelse I April 1891 § 21). Det maa dernæst fremsvarende

til K. U. A. § 1 Nr. 2. ' hæves, at disse Bestemmelser dels udtrykke-

Ganske vist maa det fuldt ud tiltrædes, ligt hjemler (L. 9. April 1891), dels i Praksis,

naar det i Bemærkningerne til den nævnte om end vistnok med Urette, fortolkes som

Bestemmelse S. 37 hævdes, at det i D. L. hjemlende (L. 5. Jan. 1851) en rent admini-

2—11—1 udtalte Princip, hvorefter der | strå tiv Straffemyndighed uden Rekurs til

for gejstlige Personer i visse Retninger gæl- Domstolene, en Ordning, der er saa utidsder

strengere Regler end for andre civile mæssig, at den ikke synes at burde opret-

Embedsmænd, ikke kan opgives. Men holdes. Overhovedet ses det ikke, at der i

bortset fra, hvad der kan indvendes mod disse Forseelsers Beskaffenhed er noget,

Udtrykket i § 1 Nr. 2 „endnu gældende der kræver særlige Straffebestemmelser,

Straffebestemmelser", jfr. derom nærmere I idet de almindelige Bestemmelser om Fornedenf.,

synes selve Udtrykket: (Straffe- sømmelighed i offentlig Tjeneste, jfr. navnlig

bestemmelser) „angaaende gejstlige L. om Forseelser § 22, lige saa vel synes at

Personers Forhold" ret ubestemt og derfor

ikke ganske klart. Det kan navnlig omtvistes,

om derved alene sigtes til Bestemmelser,

der hviler paa det ovenfor nævnte

i D. L. 2—11—1 udtalte Princip, m. a. Ord

Bestemmelser, der paa Grund af de særlige

Krav, som maa stilles til gejstlige Personers

Liv og Vandel, enten rammer Forhold,

der hos andre ikke vilde være strafbare,

eller rammer disse væsentlig strengere

end, hvis samme Forhold var udvist af

ikke gejstlige Personer — eller om Udtrykket

omfatter alle Straffebestemmelser

angaaende Lovovertrædelser begaaede af

gejstlige Personer i denne deres Egenskab.

maatte kunne gøre Fyldest her som ved

andre Tjenesteforsømmelser.

Men heller ikke om de Straffebestemmelser,

der angaar Forseelser i den rent

gejstlige Virksomhed, kan det paa Forhaand

anses for givet, at de altid egner

sig til at opretholdes. Der kan saaledes vel

rejses grundet Tvivl om, hvorvidt der er

Trang til at opretholde en Bestemmelse

som Adg. 7. Oktober 1733 om »Skænden

og Larmen paa Prædikestolene især

mod Pietisterne«. Ialtfald vilde Bestemmelsen

vel trænge til en grundig Modernisering.

— Det eneste naturlige synes da

at være, at Straffebestemmelserne an-

More magazines by this user
Similar magazines