searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

38

Paragraf eb som oprethold te; men det er i I forekommende Straffebestemmelser, der skal

Reglen kun, hvor Lovens øvrige Straffe- opretholdes ved Siden af L. om alm. borg.

bestemmelser erstattes ved Bestemmelser Forbrydelser og L. om Forseelser, saa at

den nye alm. borg. Straffelov. løvrigt' enhver ældre Straffebestemmelse, der ijcke

nævnes som Regel blot Loven i al Almindelighed;

og dette er navnlig Tilfældet, selv

om flere eller færre af dens Straffebestem-

melser enten tidligere er udtrykkeligt op-

gennem Angivelse af Paragraf 1 ) eller Del

af en Paragraf er bestemt individualiseret,

skal anses bortfalden. Dette Arbejde er

ikke blot — til Trods for den Støtte, som

hævede eller af andre Grunde maa anses , Straffelovskommissionens Forarbejde yder

bortfaldne. I Virkeligheden maa da Teori' — meget besværligt, det kræver ogsaa en

og Retsanvendelse ved hver enkelt af de Række Afgørelser, der ofte beror paa et

opregnede Loves Straffebestemmelser selv ret tvivlsomt Skøn. Udenfor Fortegnelsen

undersøge, om disse ikke muligvis allerede bør først — selvfølgelig — holdes alle alleer

ophævede eller ændrede ved senere rede bortfaldne Bestemmelser, hvad enten

Bestemmelser. Og da Afgørelsen heraf deres Bortfald skyldes en udtrykkelig Opofte

kan være ligesaa tvivlsom, som Under- hævelse, nyere modstridende Bestemmelser

søgelsen er besværlig, opnaas den tilstræbte eller simpelt hen .den Omstændighed, at

Klarhed ingenlunde. Dette erkendes i Forudsætningerne for deres fortsatte Be-

Virkeligheden ogsaa i Bemærkningerne til ' staaen er bortfaldne. Dernæst udelades en

K. U. A. S. 36. Naar det sammesteds siges, Række navnlig ældre Straffebestemmelser,

at det ikke hører til Udkastets Opgave fordi de enten er saa utidssvarende, at de

nærmere at udvikle, i hvilket Omfang Be- med Rette kan betegnes som antikverede

stemmelser i de nævnte Love allerede er eller under Nutidens Forhold er uden

ophævede eller ændrede, vil det jo i Virke- nævneværdig praktisk Betydning. Endelig

ligheden kun sige. at Kommissionen har udelades en Række Straffebestemmelser i

skudt denne Opgave fra sig. At dens Løs- den hidtil gældende Særlovgivning, fordi

ning hører med til »en fuldstændig Frem- det findes ufornødent at opretholde dem

stilling af den gældende Strafferet« (1. c. ved Siden af en mere omfattende Straffe-

S. 33), kan dog lige saa lidt bestrides som, bestemmelse i den almindelige Straffelovat

den proklamerede Lettelse for Teorien i givning (L. om alm. borg. Forbrydelser og

og Retsanvendelsen, naar dette, ganske Lov om Forseelser). Det er allerede i Bevist

meget besværlige, Arbejde ikke gøres, mærkningerne til L. om Forseelser S. 13

er ret illusorisk. Tildels virker den i § 2 o. fl. St. fremhævet, dels at nærvær. Forsi,

foretagne Opregning endog positivt vild- i væsentlig større Omfang end K. U. foreledende,

f. Eks. naar i Rubrum III. Be- slåar Optagelsen af almindelige Bestemstemmelsen

i Fr. 1. Febr. 1797 § 392 og i I meiser angaaende Forhold, der tidligere

Rubrum XXVI Reglern. 11. April 1843 alene var Genstand for Særlovgivningen,

særlig nævnes som opretholdte, uagtet de dels at det, hvor saadanne almindelige Beer

udtrykkeligt ophævede henholdsvis ved stemmelser gives, i langt mindre Omfang

Strfl. § 309 og ved L. 30. Jan. 1861 § 13, end K. U. föreslåar ved Siden af dem at

og skønt det i Bemærkningerne til K. U. A. opretholde Særlovgivningens Straffebestem-

S. 36 siges, at de ved udtrykkelig Bestem- meiser, idet disse kun opretholdes, hvor

melse derogerede ældre Love „naturligvis" i ganske særlige Grunde taler derfor. Sin

ikke er optagne i Fortegnelsen. i nærmere Belysning vil alt det ovenf. an-

Nærvær. Forsi, stiller .sig derfor som | førte faa gennem Bemærkningerne til de

Opgave at give en virkelig udtømmende enkelte Rubra under K. U, A. § 2.

Fortegnelse over alle 4© i Særlovgivningen Det kan, naar et Arbejde som dette

*) Kun. hvor Loven undtagelsesvis ikke har Paragrafinddeling (ganske korte Love)r nævnes alene Loven,

More magazines by this user
Similar magazines