searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

39

udføres af Enkeltmand, næppe undgaas, I nærværende Forslag ordnes derfor ligeat

baade adskilligt vil blive overset og ad- som i den norske Indførelsesiov alle de

skillige Fejl i Afgørelserne indløbe. Saa- opretholdte Bestemmelser kronologisk. Derdanne

Forbigaaelser og Fejl maa da rettes imod er det selvfølgelig nødvendigt at knytte

under den Korrektur, som nærværende de følgende kritiske Bemærkninger til de

Arbejde forudsættes at skulle være Gen- enkelte Kubra i K. U. A. § 2, da det ellers

stand for, eventuelt, hvis de ogsaa derved vilde være ugørligt at give et overskueligt

overses, ad legislativ Vej. Selv om ogsaa Billede af, paa hvilke Punkter den i nærherefter

enkelte af de i Loven trufne Af- værende Forslag optagne Fortegnelse afviger

gørelser paa dette Omraade maatte være fra den i K. U. A. § 2 givne,

angribelige, maa Ulemperne derved anses Som allerede bemærket, skal den i

for ganske uvæsentlige sammenlignet med nærværende Forslag § 3 givne Fortegnelse

den Eetssikkerhed og den Lettelse for For- anses som udtømmende, saa at ikke blot

tolkning og Retsanvendelse, der opnaas alle Straffebestemmelser, der indeholdes i

ved, at der ad denne Vej opnaas et virkelig andre Love end de her nævnte, bortfalder,

fast og uomtvisteligt Udgangspunkt for Af- men ogsaa de ikke særlig opretholdte Begørelsen

af, hvilke Straffebestemmelser der i stemmelser af strafferetligt Indhold, der

det Øjeblik, da disse Love træder i Kraft, findes i de i Fortegnelsen optagne Love.

endnu har Gyldighed. — At den givne Det er imidlertid kun de strafferetlige Be-

Fortegnelse i sin Tid maa ændres og sup- stemmelser, der herved bortfalder. Hele

pleres under Hensyn til de Straffebestem- den Retsanordning, som disse forudsætter,

nielser, der indeholdes i Love, der er senere berøres ikke deraf, hvad enten den blot

end denne Fortegnelses Afslutning -- 31. paalægger vibse Personer bestemte Pligter

Decbr. 1910 — er en Selvfølge. eller regulerer Retsforholdet mellem for-

Heller ikke i den ydre rent formelle skellige Personer. Som oftest vil da andre

Anordning følger nærværende Forslag Kom- mere almindelige -- Straffebestemmelser

missionsudkastet. K. U. A. § 2 har ikke finde Anvendelse paa Forholdet. Hvor dette

ordnet de i Fortegnelsen optagne Lov- ikke er Tilfældet, idet der nu ikke mere

bestemmelser kronologisk, men har ind- i findes nogen almindelig Straffebestemmelse,

ordnet dem efter systematiske Hensyn bevarer den paagældende Retsanordning

under forskellige Rubra, indenfor hvilke da dog sin Betydning, for saa vidt den fast-

Tidsfølgen er iagttaget. Øjemedet dermed i sætter Grænsen mellem retmæssig og rethar,

som det ogsaa i Bemærkningerne til stridig Handlen. Naar saaledes kun enkelte

K. U. A. § 2 siges, været at lette Oversigten, af de i Kong Christian V.'s danske Lovs

Det kan imidlertid næppe bestrides, at i 2. Bog for gejstlige Personer givne Straffe-

Virkningen er blevet og maatte blive den | bestemmelser opretholdes, berører dette i

modsatte af den tilsigtede. Det lader sig og for sig slet ikke de Pligter, som ved

overhovedet ikke gøre at rubricere dette { andre Bestemmelser i Lovens 2. Bog paa-

store Tal af højst uensartede og ikke efter lægges gejstlige Personer. Og Krænkelse af

systematiske Hensyn udarbejde Lovbestem- saadan Pligt vil da, hvis den ikke rammes

meiser i fast og skarpt afgrænsede Grupper. ] af den almindelige Straffelovgivning, i alt

Det hænder derfor ogsaa hvert Øjeblik, at j Fald danne det naturlige Udgangspunkt for

man' maa gennemgaa en Række Rubra, i administrativ Indskriden.

mden man finder den Bestemmelse, man Idet Fremstillingen nedenfor følger de

søger, fordi den i og for sig lige saa vel kan \ enkelte Rubra i K. U. A. § 2, bemærkes

henføres til den ene som til den anden i angaaende de enkelte Bestemmelser, om

Gruppe, eller fordi den indeholder Straffe-1 hvis Opretholdelse der bliver Spørgsmaal,

bud af saa forskellig Art, at disse strengt | følgende,

taget hører hjemme i helt forskellige Rubra. i

More magazines by this user
Similar magazines