searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

lieder med Arbejdsfængsel i 2 Maaneder. da Forholdet rammes af L. om Forseelser

Der kan med Grund rejses Tvivl om, hvor- | §§ 9 Nr. 2 og 11 Nr. 2.

vidt de Begrænsninger i Bødens Størrelse Endelig udgaar af Fortegnelsen L. Nr.

som L. 1863 §§ 8 og 15 og L. 1871 §§ 6 og 12i

63, 1. April 1911 § 6 i den i K. U. A. fore-

opstiller, bør opretholdes. Det er dog fundet slaaede ændrede Affattelse, da fornøden

rigtigst at henskyde dette Spørgsmaals Af- Straffehjemmel haves i L. om Forseelser § 15,

gørelse til en eventuel Revision af de paa- jfr. L. om alm. borg. Forbrydelser § 59,

gældende Love. Straffebestemmelserne i L.

1863 § 13 og L. 1871 § 11 kan udgaa, da

1. St. sidste Pkt.

Tilfældene rammes af L. om Forseelser Ad III. (Love om offentlig Formue, Skatter,

§§ 9 Nr. 2 og 11 Nr. 2.

offentlige Pligter).

Den i K. IL A. foreslaaede Tilføjelse Som i Bemærkuingerne til L. om For-

til L. Nr. 52, 15. Maj 1875 § 13, der hjemler seelser § 8 bemærket er der formentlig ingen

Udvisningsret overfor fremmede Spioner Grund til ved Siden af den nævnte Bestem-

0. 1. maa i og for sig tiltrædes, men det kan melse at opretholde den særlige Straffe-

omtvistes, om Bestemmelsen bør nævnes, bestemmelse i Forbud paa Vimpelføring 17.

da Talen er om en administrativ Udvisning, Febr. 1741.. - Fr. 15. Febr. 1786 om Bom-

der vel falder noget udenfor denne Lovs t penges Erlæggelse kan ligeledes udgaa, da

Ramme. Den noget ændrede Affattelse til- den sidste Rest af denne Institution er

sigter ingen Realitetsændring. I de i Lovens bortfalden ved L. Nr. 317, 29. Decbr. 1914.

§ 22, 1. St. omhandlede Tilfælde er det for- Derimod bør formentlig PI. JO. Juli 1770

mentlig naturligt at henvise til Straffe- om Østersfiskeriet nævnes, skøndt dette

bestemmelsen i L. om alm. borg. Forbrydel- Fisken vistnok er ganske ophørt paa det

ser § 183. Straffebestemmelsen i 2. St. kan Omraade. PI. har for Øje, idet Bestemmel-

udgaa, da de der omhandlede Misligheder sens Analogi er den eneste bestaaende

med Hensyn til Opholdsbøger rammes af Hjemmel for at straffe Indgreb i Østers-

L. om alm. borg. Forbrydelser § 160, jfr. fiskeriregalet andetsteds, f. Eks. i Lim-

§ 159 og § 161, eventuelt i Forbindelse med fjorden.

Forsøgsreglerne, og de andre i dette Stykke,

jfr. §§ 19, 20 og 21, omhandlede Forhold rammes

af L. om Forseelser § 11. 13. St. foreslaas

Straffen (Fængsel, ikke over 5 Dages Fængsel

paa Vand og Brød) ændret til: simpelt

Fængsel fra 14 Dage indtil en Maaned. I 4.

St., hvor Straffen ændres til „Bøde", maa der

af Hensyn til de i det udgaaede 2. St.

omhandlede Tilfælde tages Forbehold om

højere Straf efter den øvrige Lovgivning.

Endelig maa i 6. St. Henvisningen til L.

16. Febr. 1866 udgaa, da denne foreslaas

ophævet.

Af de Straffebestemmelser, der findes

i Fr. om Tolden 1. Febr. 1797, er en Del

bortfaldne eller udtrykkeligt ophævede ved

den sener^ Lovgivning. Saaledes er § 42

bortfalden ved L. om Skibes Maaling 13.

Marts 1867; §§ 91, 92 og 392 er ophævede

ved Strfl. § 309 (jfr. for de to førstnævnte

allerede Fr. 4. Okt. 1833 § 31 i. f.). Forholdet

vil fremtidig rammes af L. om alm.

borg. Forbrydelser §§ 119 og 140. §§ 210—

212 er bortfaldne ved Konsumtionsafgiftens

Bortfald, § 264 ligeledes ved Udførselstoldens

Ophævelse og hele IV. Afdeling

Med Hensyn til Lov om Politiet paa §§ 304—360 samt Bestemmelserne om Mile-

Færøerne 13. April 1894 bemærkes, at § 5 penge §§ 382 og 383 er bortfaldne ved den

1. St., 2. Pkt. er bortfalden ved Straffelovs- senere Næringslovgivning og senere Afgiftstillæg

1. April 1911 § 15. Naar § 5 da nævnes love. Endvidere kan formentlig udgaa Be-

som opretholdt, maa efter den her fulgte stemmelsen i § 24, der aldrig er overholdt,

Fremgangsmaade særlig Undtagelse gøres i §§ 93 og 94, idet Forholdet rammes af L.

med Hensyn til Reglen i 1. St., 2. Pkt. j om alm. bor^. Forbrydelser § 119, jfr. 22.

Endvidere bemærkes, at § 10 kan udgaa, , Kap., § 137, idet L. om Forseelser § 9 vil

More magazines by this user
Similar magazines