searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

gøre Fyldest, samt §§ 394 og 395, idet den

fornødne Straffehjemmel findes i L. om

alm. borg. Forbrydelser §§ 121, 240 og 249

Nr. 2, jfr. § 264. Endelig maa § 110 udgaa

som stridende mod den i L. om alm. borg.

Forbrydelser § 19, 3. St. udtalte Grundsætning,

hvorved erindres, at under Uagtsomhed

maa indgaa manglende Instruktion

til underordnede, hvor saadan Instruktion

maa siges at være krævet af Omstændighederne.

— Derimod maa § 103 om Brud

paa Toldsegl opretholdes, da den ikke

saaledes som L. om alm. borg. Forbrydelser

§ 123 Nr. 1 kræver Forsæt, ligesom §§

131—136 maa nævnes, hvis de der givne

Regler om Bøders og Konfiskationsbeløbs

Fordeling skal opretholdes. — I § 75,

5to synes det rigtigt i Stedet for den

noget vage Henvisning til Straffen for

svigagtige Fallenter at henvise til L. om

alm. borg. Forbrydelser § 252. — Medens

Straffebestemmelserne i L. om Toldafgifterne

m. m. Nr. 88, 5. Maj 1908 §§ 8 og 25

utvivlsomt maa opretholdes, synes det ikke

nødvendigt at opretholde den særlige Straffe-

bestemmelse i § 40 ved Siden af den almin-

delige Bestemmelse i L. om Forseelser § 11

Nr. 1. Derimod fore&laas det at opretholde

de ret singulære Bestemmelser i PI. om

Støvringgaard 17. Febr. 1835 § 2 og PI. om

Hesteskatten i København, 12. Okt. 1838

§ 1, skøndt ogsaa her, særlig ved (}en sidste,

Bestemmelsen i L. om Forseelser § 11 Nr.

1 ret vel kunde bringes til Anvendelse.

Med Hensyn til Fr. angaaende Kasseog

Regnskabsvæsenet i Almindelighed 8,

Juli 1840 bemærkes, at §§ 21, 24, 3. Pkt.,

27 og 30, 3., 4. og 5. Pkt. er ophævede ved

Strfl. § 309 og Straffebestemmelserne i §§ 20

og 31 ved Strfl. § 310. — I Fr. om General-

Toldkammerets Kasse- og Regnskabsvæsen

maa § 4 sidste Pkt. anses bortfalden sammen

med § 21 i den alm. Kassefr., hvortil den

henviser. Endvidere udgaar § 7, da Forholdet

rammes af L. om alm. borg. Forbrydelser

§ 140 og L. om Forseelser § 22.

Her at udstrække Ansvaret for Forsømmelse

videre end sidstnævnte JBestemmelse

gør, synes ikke nødvendigt.

Angaaende PI. 10. Maj 1843 henvises

til Bemærkningerne til K. U. A. S. 42—43,

i blot med den Ændring, at den fornødne

1 Straffehjemmel efter nærvær. Forsi, vil findes

i L. om Forseelser § 22.

Den i K. U. A. foreslaaede Ændring i

L. om Klasselotteriet 6. Marts 1869 § 5

udgaar, da der ikke tilsigtes nogen Forandring

i Reglerne om Presseforseelser.

Derimod kan det bemærkes, at § 4 er op-

hævet ved L. Nr. 52, 14. Marts 1911 § 5;

den bliver derfor ikke at medtage i For-

! tegneisen.

Angaaende de to Love om Sukkerbeskatningen

Nr. 52, 3. Maj 1873 og Nr.

, 137, 27. Maj 1908 siges det i Bemærkningerne

til K. U. A. S. 43, at nogle, men ikke

alle Straffebudene i Loven af 1873 fortræni

ges af Loven af 1908. Dette er formentlig

, ikke rigtigt, idet L. 1873 alene angaar

' Sukkerfabrikkerne, men Straffebestemmelserne

i L. 1908 alene angaar Raffinaderierne.

Straffebestemmelserne i de to Love har derfor

hver sit Omraade og maa som Følge

deraf nævnes ved Siden af hinanden. I en

kronologisk ordnet Fortegnelse er der end

, ikke nogen Grund til at bryde den kronologiske

Orden ved at nævne dem i Forbindelse

med hinanden. I begge Lovene, hen-

| holdsvis § 43 og § 7 maa Henvisningen til

L. 16. Febr. 1866 udgaa. Med de ved L.

1873 § 43 i Slutningen og L. 1908 § 7, 1.

Pkt. hjemlede Modifikationer vil da de i

i Forsi, til L. om alm. borg. Forbrydelser §§

49—51 optagne Regler om Inddrivelse og

Afsoning finde Anvendelse ogsaa her. Dette

behøver her, saa lidt som ellers; udtrykkelig

at siges.

Straffebestemmelsen i Møntlov 23. Maj

1873 § 14 kan som overflødig udgaa af

Fortegnelsen, jfr. Forsi, til L. om alm. borg.

Forbrydelser §§ 155-157.

Angaaende L. Nr. 33, 21. Marts 1874

§ 1, 3. St. og L. Nr. 156, 30. Novbr. 1874

henvises til Bemærkningerne til K. U. A.

S. 43-44.

Ved de færøiske Skattelove bemærkes,

at L. Nr. 62, 1. April 1908 formentlig kan

udgaa af Fortegnelsen, da L. Nr. 47, 7.

More magazines by this user
Similar magazines