searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Marts 1912 ganske træder i Stedet for L.

1908 §§ 1 og 2, der herved bortfalder. De

øvrige Bestemmelser i L. 1908 har ingen

strafferetlig Interesse. L. Nr. 100, 10. April

1895 udgaar af Fortegnelsen, da den er

ophævet ved L. Nr. 133, 29. April 1913.

Ved L. Nr. 85, 15. Maj 1903 er kun

§ 28 optaget i Fortegnelsen, da den i § 16

nævnte Retsfølge formentlig maa anses ikke

som Straf, men som en Tvangsmulkt, og da

det i § 29 omhandlede Forhold rammes af

L. om Forseelser § 15. Ogsaa den i L. Nr.

100, 15. Maj 1903 § 9 nævnte Retsfolge maa

formentlig anses som Tvangsbøde, hvorfor

Loven ikke er optaget i Fortegnelsen. Derimod

er den i L. Nr. 103, 15. Maj 1903 § 10

foreskrevne Bøde utvivlsomt Straf.

I L. om Arveafgift 27. Maj 1908 er der

formentlig ikke Grund til at opretholde

Straffebestemmelserne i § t0, da de der

omhandlede Forhold rammes af L. om

Forseelser § 11 Nr. 1. Den i § 39 hjemlede

rent administrative Straffemyndighed, hvorefter

der af Finansministeriet uden Rekurs

til Domstolene kan paalægges ogsaa judicielle

Embedsmænd Straf, er i den Grad

stridende mod moderne statsretlige Grundsætninger,

at Bestemmelsen allerede af den

Grund bør ændres. Naar det ikke foreslaas

simpelthen at lade Bestemmelsen udgaa og

henføre Forholdet under L. om Forseelser

§ 22, er det, fordi det anses betænkeligt at

foretage den Begrænsning af det strafbares

Oinraade, som vilde blive Følgen deraf

(grov eller oftere gentagen Forsømmelse).

§ 39, 1. St., 2. Pkt. maa paa Grund af Reglen

i L. om alm. borg. Forbrydelser § 69 anses

overflødig og kan derfor udgaa. I Konse-

kvens heraf foreslaas ogsaa en fra K." U. A.

afvigende Affattelse af Reglen i § 41. Om

Afsoning er det overflødigt i denne at give

nogen Regel, idet de almindelige Regler om

Bøders Afsoning finder Anvendelse. Den

i L.'s § 30 angivne Virkning af forsinket

Arveanmeldelse er sikkert ikke Straf og

kan heller ikke sidestilles med nogen af de

i L. om alm. borgeri. Forbrydelser hjemlede

Retsfølger af strafbare Handlinger. Be-

stemmelsen bør da formentlig ikke nævnes

her.

Den i L. om Indkomstskat til Københavns

Kommune 18. April 1910 § 30 om-

' handlede Virkning — Boets Hæftelse for

den afdødes urigtige Skatteangivelse — er

formentlig ikke Straf; men da det dog er

en Retsfølge af en strafbar Handling, bør

Bestemmelsen ex tuto nævnes. Derimod er

der ingen Grund til at opretholde Straffei

bestemmelsen i § 32 ved Siden af L. om

Forseelser § 15.

Med Hensyn til Stempellov 13. Maj

1911 bemærkes:

Naar det foreslaas i §§ 38 og 39 at

henvise til L. om Forseelser § 10 og ikke

under Hensyn til denne helt at lade de

nævnte Paragrafer udgaa, er det, fordi de

formentlig omfatter Tilfælde, der ikke falder

' ind under Ordene i L. om Forseelser § 10.

- § 41 kan udgaa, jfr. I/, om alm. borg.

Forbrydelser § 138. Angaaende § 54, 1. St.

henvises til det ovenf. om L. om Arveafgift

27. Maj 1908 § 39 bemærkede.

Den foreslaaede ændrede Affattelse af

L. Nr. 119, 8. Juni 1912 (Spiritusbeskatning)

§ 25 og af L. Nr. 130 s. D. (Olskat) § 18

• samt L. Nr. 182 s. D. § 19 (Stempelafgift af

Cigaretter) tilsigter at give Plads for Anvendelse

af den almindelige Straffelovgiv-

nings Bestemmelser, hvor Forholdet rammes

af disse, jfr. særlig Lov om Forseelser

§§ 9 Nr. 1 og 11 Nr. 1. — De foreslaaede

Ændringer i L. Nr. 119 § 26, 3. og 4. St.

og L. Nr. 130, § 19, 3. og 4. St. samt L.

Nr. 182 § 20, 3. og 4. St. tilsigter kun at

gøre de almindelige Regler om Inddrivelse

og Afsoning anvendelige paa de efter disse

I Love paadragne Bøder, jfr. herved Bemærkningerne

til K. U. A. S. 44. Bestemmelsen

i L. Nr. 182, 8. Juni 1912 § 18, 1. Pkt. kan

udgaa, jfr. L. om alm. borg. Forbrydelser

§ 138 og L. om Forseelser § 27. Derved

nødvendiggøres en ændret Affattelse af det

præventive Bud i § 18, 2. Pkt. Det synes

naturligt her at nøjes med den i L. om

Forseelser § 27 foreskrevne Straf, idet den

strenge Bestemmelse i L. om alm. borg.

More magazines by this user
Similar magazines