searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

4f>

overfor Yderverdenen muliggør Anvendel- gørelse ved Kirkestevne § 3, for' saa vidt

sen af en Række andre Disciplinærmidler, | angaar Kundgørelser fra private, der ikke

der ikke vil have samme Effektivitet i' rammes af L. om Forseelser § 12.

Opdragelsesanstalten, hvor den aabne Dørs

Politik og en forholdsvis friere Eørelse altid

maa være den normale Ordning.

Ad VI. (Love om offentlig Sædelighed).

Da en væsentlig Del af Indholdet af

Af de Universitetet vedrørende Bestem- | L. Nr. 81, 30. Marts 1906 foreslaas optaget

meiser er der kun Grund til at nævne! dels i L. om alm. borg. Forbrydelser §§

Universitetsfundatsen af 1788, II. Kap. § 7. . 228- 230, dels i L. om Forseelser § 21, og

De øvrige i Fundatsen indeholdte Straffe- i da de førstnævnte Bestemmelser gør nogle

bestemmelser (jfr. VII. Kap. §§ 4 og 5) I Tilføjelser og Ændringer i Lovens andre

maa anses for ganske antikverede. Regle- | Bestemmelser ønskelige, er det fundet rig-

menterne for de med Universitetet forbundne tigt at lade den saaledes ændrede Lov

Stiftelser og Kollegier indeholder næppe fremtræde i ny Affattelse, og Forslag til en

nogen egentlig Straffebestemmelse. — Fr. saadan findes derfor vedføj et som Tillægs-

om de lærde Skoler 7. Novbr. 1809 kan ligelov C. L. 30. Marts 1906 kan derefter udgaa

ledes udgaa, da den, bortset fra de for- af denne Fortegnelse.

mentlig ganske antikverede Bestemmelser

i §§ 104 og 105, næppe kan siges at hjemle Ad VIL (Love om Familieforhold, Børn og

nogen egentlig Straf. Dette gælder navnlig

unge Mennesker).

ogsaa Bestemmelserne om Skoletugt og Af de under dette Rubrum opførte

Bortvisning i §§ 53 og 54. 69 er ophævet Love er L. Nr. (il, 29. Marts 1904 § 2 og

ved Strfl. § 310.

L. Nr. 72, li. April 1903 omtalt tidligere.

I Adg. 29. Juli 1814 om Almueskole- L. Nr. 79, 20. April 1888 er ophævet ved L.

væsenet kan § 8 i Adg. for Købstæderne | Nr. 43, 1. Marts 1895. PI. 28. Jan. 1811,

udgaa, jfr. L. om Forseelser § 22. Det 1. Pkt. og PI. 28. Novbr. 1828 § 1 bør

samme gælder Adg. for Landet § 40. — , udgaa, idet der. for saa vidt angaar Ud-

§ 23 (f. Købst.) og § 16 (f. Landet) kan skænkning o. 1. til Børn, findes fornøden

udgaa, da Forholdet rammes af L. om For- Straffehjemmel i L. om Forseelser § 25 (jfr.

seelser § 11 Nr. 1. - §§ 26 (f. Købst.) og 19 \ nu L. Nr. 104, 10. Maj 1912 § 32, jfr. § 34);

(f. Landet) er antikverede. — §§ 21 (f. for saa vidt de nævnte Bestemmelser gaar

Købst.) og 17 (f. Landet) er bortfaldne ved videre, er der sikkert ikke Grund til at

L. Nr. 61, 29. Marts 1904 § 2. opretholde dem. Bestemmelsen i PI. 28.

Jan. 1811, 2. Pkt. om Boghandlere, Mar-

Ad V. (Love om borgerlige Forhold, der ( skandisere o. 1. har faktisk længe været

berører Kirken). uae af Brug. Da der imidlertid fra selve

Af de her anførte Bestemmelser udgaar Boghandlernes Organisation er fremsat

Fr. 7. Novbr. 1682 om Begravelser § 10 og Ønske om Indskriden overfor det i Plaka-

Lov om Ligbrænding 1. April 1892 samt ten omhandlede Misbrug, bør Bestemmelsen

Regulativ om Udførelse af Ligbrænding formentlig opretholdes. I Lov om Lærlinge-

Nr. 176, 4. Oktober 1892, idet de der forholdet 30. Marts 1889 bør i § 19, 2. St.

omhandlede Forhold alle rammes af L. om | Henvisningen til §§ 7 og 8 udgaa, da de der

Forseelser § 17. Det samme gælder Instr. ' omhandlede Forhold efter nærvær. Forsi.

15. Febr. 1805 § 20. Endvidere bliver ved vil rammes af L. om Forseelser § 16. Ders.

L. § 16 Nr. 1 Straffebestemmelsen i Hellig-! med bortfalder ogsaa Grunden til i Fordagsloven

af 22. April 1904 § 12 overflødig, I tegneisen at henvise til L. 11. April 1901

men det er formentlig rigtigt at opretholde § 32 og L. 6,. April 1906 § 21, 2. St., hvilke

de særlige Regler i dennes 3. og 4. St. I Bestemmelser iøvrigt nu er bortfaldne hen-

Opretholdes maa endvidere L. for Færøerne i holdsvis ved L. Nr. 143, 29. April 1913 § 48

1. April 1912 om Ophævelse af Kund-1 og L. Nr. 155, 8. Juni 1912 § 21.

More magazines by this user
Similar magazines