searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

48

meiser i sidstnævnte Lovs § 34, 1. og 2. en nødvendig Følge af Bestemmelserne

St. foreslaas afløste af Bestemmelserne i L. i L. om alm. borg. Forbrydelser og L. om

om Forseelser § 24. Endvidere udgaar L. Forseelser, medens det ellers ikke er tilsigtet

1857 § 81, idet den erstattes af L. om at fore&laa Kealitetsændringer.

alm. borg. Forbrydelser § 82. Endelig er I L. 8. Juni 1912 om urigtige Våreder

næppe heller Grund til at nævne L. 1857 betegnelser opretholdes, som i Bemærk-

§ 82. Dens 2. og 3. Pkt. er rene Overgangs- ningerne til L. om Forseelser § 29, 2. St.

bestemmelser og 1. Pkt. maa formentlig fremhævet, den strengere Straffebestemmelse

anses bortfaldet derved, at Næringsl.'s §§77 i § 1, jfr. § 2 for de der nævnte urigtige

og 78 er ophævede ved Beværterlovens § 46. Angivelser ved Siden af den almindelige

Ved L. 23. Maj 1873 bemærkes, at § 9 Eegel i L. om Forseelser § 29, 2. St. Derer

ophævet ved Beværterloven af 1912 § 46, I imod udgaar Straffebestemmelserne i Lovens

og at Henvisningen til Næringsl. § 77, der § 4, da Forholdet rammes af L. om Forogsaa

er ophævet ved samme § 46, maa seelser § 8; endvidere §§ 11 og 12, i hvis

ændres. I L. 5. April 1888 om Stempling Sted L. om alm. borg. Forbrydelser § 268

af Guld- og Sølvarbejder udgaar § 9, da træder, og endelig § 14, jfr. herom L. om '

Forholdet efter nærv. Forsi, rammes af L. Forseelser § 29, 1. St.

om alm. borg. Forbrydelser § 68 Nr. 5. —

Lov om Handelsregistre m. m. § 23 begræn- Ad X V L ( L e om Søfart).

ses til at angaa Overtrædelser af §§ 9—13, I Fr. 28. Oktober 1829 opretholdes kun

idet Undladelse af Anmeldelse vil rammes af Bestemmelsen i § 9 om Straf for at kræve

L. om Forseelser § 11 Nr. 1, jfr. om urigtig mere end tilladt for Ahming. De øvrige

Anmeldelse s. L. § 10. -- Den i K. U. A. Straffebestemmelser i Fr. er bortfaldne ved

nævnte L. Nr. 98, 10. April 1893 om Kol- L. Nr. 83, 23. Maj 1902, hvorefter Ahming

portage af Præmieobligationer maa udgaa, er frivillig. — L. om Lod&væsenet 13. Juni

da den er udtrykkelig ophævet ved L. 1879 og L. om Sønæringen 25. Marts 1892

Nr. 52, 14. Marts 1911 § 5. — I L. Nr. 64, udgaar af Fortegnelsen, da de er afløste af

26. Marts 1898 opretholdes kun § 11, 3. St., | henholdsvis L. Nr. 131, 17. April 1916 og

og endda kun med en Begrænsning. De i L. Nr. 50, 28. Febr. 1916, jfr. herom nær-

§ 11, 1. og 2. St. omhandlede Forhold vil mere nedf.

være strafbare som Bedrageri eller efter L. Af Straffebestemmelserne i Sølov 1.

om alm. borg. Forbrydelser § 161, 2. St. April 1892 udgaar § 287, 2. St., da fornøden

Overtrædelser af Lovens § 4 vil rammes af L. j Straffehjemmel findes i L. om alm. borg.

om Forseelser § 29, 2. St. — L. 11. April | Forbrydelser §§ 159 og 161, 2. St.; endvidere

1901 om Arbejde i Fabrikker er ophævet i § 288, idet L. om Forseelser § 11 Nr. 1 ramved

L. Nr. 143, 29. April 1913. Af dennes I mer det der omhandlede Forhold, og § 292,

Straffebestemmelser kan §§ 43 og 46 samt i 1. og 3. St., idet en dertil svarende Bestemtildels

§ 42, 1. St. udgaa, jfr. L. om For- [ melse er optaget i L. om alm. borg. Forseelser

§§ 11 og 16 og L. om alm. borg. For- . brydelser § 167. Deraf følger, at Straffebrydelser

§ 119. — Ved Lukkeloven af 19. | bestemmelsen i L. Nr. 135, 10. Decbr. 1896

Juni 1908 nævnes kun §5, 2. St., idet Straffe- § 1, 1. Pkt. maa ændres. Endelig maa

bestemmelsen i 1. St. erstattes af L. om ! Bestemmelsen i § 296, jfr. § 306, 2. Pkt.

Forseelser § 16 Nr. 2. — Straffebestemmel- anses overflødiggjort ved Keglen i L. om

serne i L. om Bogføring 10. Maj 1912 § 7 ' alm. borg. Forbrydelser § 69. De iøvrigt

og § 8, 3. St. kan udgaa, da nye Bestemmel- foreslaaede Ændringer tilsigter blot at

ser angaaende disse Forhold findes i Forsi, i bringe Sølovens Straffebestemmelser i Over- •

til L. om alm. borg. Forbrydelser §§ 159, ensstemmelse med Reglerne i L. om alm.

161, 2. St. og 266 Nr. 3. — I Beværterloven borg. Forbrydelser, Kap. 6.

af 1912 er foretaget de Ændringer, som er , I Skibsregistreringsloven af 1. April

More magazines by this user
Similar magazines