searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Hetten ved de paagældende Sikkerhedsforanstaltningers

Ophør ved Kendelse, om den

ikke udstaaede Straf skal fuldbyrdes eller

helt eller delvis bortfalde.

Paa tilsvarende Maade kan ved Dom (»y)

under en offentlig Sag Sikkerhedsforanstaltninger

træffes overfor Personer, som

i Medfør af de om Behandlingen af unge

forbryderske Personer gældende Lovbestemmelser,

jfr. nærværende Lovs § 56,

er anbragte til Opdragelse, naar det under

Anbringelsen eller ved dennes Ophor findes,

at den paagældende af de i § 15 eller

§ 17, 1ste Stykke angivne Grunde maa

anses farlig for Retssikkerheden.

§ 59.

Bliver nogen under en Straffesag dømt (IC. IT. §§ 85, 50'-)

til Frihedsstraf, og Retten finder, at Forbrydelsen

er begaaet under Paavirkning af

spirituø&e Drikke, saa og naar nogen straffes

i Medfør af Bestemmelsen i § 132, 2det

Stykke, kan der ved Dommen gives den

dømte Paalæg om, at han i et vist Tidsrum,

dog ikke udover 5 Aar fra hans Løsladelse,

ikke i noget offentligt Beværtningslokale

eller i Uddelings- eller Udsalgssted

for spirituøse Drikke maa nyde

saadanne Drikke og ej heller færdes udenfor

sit Hjem i kendelig beruset Tilstand.

Om Paalæget optages det fornødne i »Politiefterretninger«;

men Meddelelse derom

maa ikke indrykkes i offentlige Aviser.

Af Politiet kan der gives Beværtere,

Handlende eller Uddelere Paalæg om ikke

at udskænke, sælge eller uddele spirituøse

Drikke til en saadan Person.

Fremgaar det af indhentet Lægeerklæring

og Sagens øvrige Omstændigheder, at

en i denne Paragrafs 1ste Stykke omhandlet

eller en i Overtrædelse af § 132,3die Stykke

skyldig Person er forfalden til Drukkenskab,

kan det, og skal det, hvis han maa anses

farlig for Retssikkerheden, ved Dommen

bestemmes, at han før eller efter Straffens

Udstaaelse skal anbringes i en Helbredelsesanstalt

for Drankere, om fornødent i en

særlig dertil indrettet offentlig Anstalt

eller Anstaltsafdeling, indtil han maa an-

More magazines by this user
Similar magazines