searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

estemmelser er ophævede ved L. om Vejvæsenet

21. Juni 1867 § 18. I Fortegnelsen

i K. U. A. mangler i denne Forbindelse

L. om Vejvæsenet 21. Juni 1867 § 9, der

formentlig bør opretholdes, selv om den

ikke i Nutiden har stor praktisk Betydning.

— Det i K. U. A. nævnte Reglern.

11. April 1843 for Pramfarten paa Guden-

selv betegner sig som hørende til den rent

midlertidige Krigslovgivning. Som Eksempler

herpaa kan nævnes Midlertidig L.

Nr. 202, 10. Sept. 1914 om danske Skibes

Forsikring mod Krigsfare, L. Nr. 196,

17. Juli 1915 om midlertidigt Tillæg til

den alm. borg. Straffelov af 10. Febr. 1866

jfr. L. Nr. 223, 24. Juli 1916, Midlertidig

U Nr. 19, 9. Febr. 1916 om Æn-

aaen er ophævet ved L. 30. Jan. 1861

§ 13. Denne Lov bør da nævnes. i dringer i og Tillæg til Værnepligtsloven,

I L. Nr. 84, 11. Maj 1897 om Tele-JL. Nr. 89, 5. April 1916 om Tillæg til alm.

grafer og Telefoner udgaar Straffebestem- borg. Straffelov (Klausulbrudsloven), L.

melserne i § 17, 2. og 3. St., idet Bestem- Nr. 155, 17. Maj 1916 om overordentlig

melserne i L. om alm. borg. Forbrydelser Indkomstskat til Staten, L. Nr. 187, 9. Juni

§§ 146 og 147, 2. St., jfr. § 69, eventuelt 1916 om Fastsættelse af Husleje.

§ 68 vil finde Anvendelse. Derimod er det En anden Række Love indeholder vel

fundet rigtigt at opretholde Bestemmelsen ingen udtrykkelig Angivelse af deret» mid-

i § 18. Om Grundene hertil henvises til lertidige Karakter, men bærer dog i den

det i Bemærkningerne til L. om alm. borg. Grad Præget af at være foranledigede ved

Forbrydelser S. 141 anførte. I Overens- Krigssituationen, at Formodningen maa

stemmelse hermed er ogsaa de foreslaaede! være for, at de ikke vil blive opretholdte

Ændringer i L. Nr. 99, 19. April 1907 om' under normale Forhold. De medtages ex

Radiotelegrafer. L. 18. April 1910 om tuto i Fortegnelsen, men anføres i Klam-

Kørsel med Motorvogne og Motorcykler er mer. Som Eksempler herpaa kan nævnes

bortfalden ved L. Nr. 125, 29. April 1913 L. Nr. 159, 6. Aug. 1914 om Forbud mod

om Motorkøretøjer. De i §32, 1. St., 2. Pkt. | Udførsel af visse Varer. jfr. L. Nr. 26,

omhandlede Forseelser henføres naturligst 15. Febr. 1915 om Tillæg til ovennævnte

under Reglen i L. om Forseelser § 29, 2. St. j Lov, L. Nr. 278, 16. Novbr. 1914 om Straf

Derimod er det fundet rigtigt at opretholde ! for Overtrædelse af de ifølge midlertidig

den strengere Bestemmelse i 3. Pkt. Lov Nr. 164 af 7. Aug. 1911 trufne Foranstaltninger

og L. Nr. 261, 29. Oktbr. 1914

om Straf for at handle i Strid med afgivne

Da K. U. A. ikke har kunnet med- Erklæringer vedrørende Ind- og Udførsel.

tage Straffebestemmelser i Love efter 1912, Endelig er en Række Straffebestemmaa

en Fuldstændiggørelse af Fortegnelsen i meiser fra disse Aar ikke optagne paa Forfinde

Sted, omfattende Straffebestemmelser i tegneisen, fordi fornøden Straffehjemmel

• T f -t A* -i £"k -i ^\ * /•» T" 1 i • 1 i? t 11 T "T"! 1 T 1 TT "11 ~%

i Lovene fra 1913—1916. Længere end til for de paagældende Forholds Vedkommende

de i Lovtidende for 1916 optagne Love har findes i Forslag til Lov om Forbrydelser

det ikke været muligt at føre Fortegnelsen og til Lov om Forseelser. Dette gælder

frem. En Supplering, eventuelt Ændring saaledes L. Nr. 63, 1. April 1914 om Med-

af Fortegnelsen under Hensyn til senere virken til Anbringelse af Børn § 2, jfr.

Love vil derfor blive nødvendig. En Del L. om Forseelser § 7, L. Nr. 149, 2. Aug.

af Lovene efter 1912 har allerede været i 1914, hvorved det forbydes fra dansk

omtalt i det foregaaende. løvrigt bemærkes Territorium at understøtte krigsførende

angaaende disse Love følgende: Magter, jfr. L. om alm. borg. Forbrydelser

I Fortegnelsen er principmæssigt ikke § 107 og Bemærkninger til samme S. 121 —

optaget Bestemmelser af strafferetligt Ind- 122, L. Nr. 150, 2. Aug. 1914 om Tillæg til

hold, der findes i saadanne i den forelig- alm. borg. Straffelov, af 10. Febr. 1866,

gende Krigssituation begrundede Love, der j jfr. L. om alm. borg. Forbrydelser § 106,

More magazines by this user
Similar magazines